Welkom bij Pleysier College Delft

Pleysier College Delft biedt onderwijs en begeleiding aan ongeveer 90 leerlingen van 12 tot 20 jaar. We verzorgen onderwijs op het niveau van vmbo basis, vmbo kader en vmbo theoretische leerweg.


Ons uitgangspunt is dat het onderwijs aansluit op de onderwijsbehoeftes van de leerling: iedere jongere moet kunnen bouwen aan zijn eigen toekomst. Wij geven daarom zoveel mogelijk onderwijs op maat vanuit de mogelijkheden en beperkingen van leerlingen. Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld waarin we onder andere het te bereiken eindniveau en de uitstroombestemming opnemen.
 

Leerroutes
Op onze school volgen de leerlingen leerroutes binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. In perioden van 12 weken wordt de voortgang van de leerlingen gemonitord en met de leerling en ouders besproken. Leerlingen stromen uit naar vervolgonderwijs, in veel gevallen naar het mbo.

De leerlingen in de bovenbouw van een vmbo-basis of vmbo-kader leerroute volgen het profiel Zorg & Welzijn. Dit doen we in samenwerking met één van de reguliere scholen voor vmbo in Delft, de Scholencombinatie Delfland. Hiermee hebben onze leerlingen het vooruitzicht op het kunnen behalen van een volwaardig diploma. Leerlingen in de leerroute vmbo-tl volgen het profiel Zorg en Welzijn of het profiel Economie en kunnen een diploma halen door middel van staatsexamens.


TOM-klas

Voor leerlingen die nog niet deel kunnen nemen aan de vaste structuur van onze klassen, hebben wij een traject op maat (TOM) klas. Hieraan zijn een docent en een leraarondersteuner verbonden, die gezamenlijk het onderwijs en de begeleiding bieden. Vanuit deze TOM-klas stromen leerlingen door naar een van de andere klassen of naar een beter passende setting.

Belangstellenden kunnen ons schoolgebouw hieonder virtueel verkennen...

Nieuws

Nav de persconferentie van 18 december: Ook het VSO sluit per 20-12

Naar aanleiding van de persconferentie van zaterdag 18 december 2021 ontvangt u hierbij de algemene communicatie vanuit het bestuur. Alle scholen…  >> 

Tevredenheidsonderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >>