Verzuimprotocol

Dit protocol kwam tot stand in samenspraak met leerplicht, volgens de regels van de leerplichtwet.

Er moet melding gedaan worden bij leerplicht wanneer sprake is van 3 dagen achtereenvolgend ongeoorloofd verzuim óf wanneer in 4 aaneengesloten schoolweken 16 lesuren of meer worden gemist.

Ook frequent te laat komen is een reden om te melden. Spijbelen kan altijd gemeld worden bij leerplicht.

 

Meld ziekte, te laat komen of doktersbezoek e.d. vóór 08:30 telefonisch aan de administratie van de school.

 

Absentencontrole

Tijdens het eerste lesuur worden de absenten gecontroleerd. Wanneer er een leerling afwezig is en wij hebben hiervan geen melding, dan zal de administratie naar het woonadres van de leerling bellen om na te vragen of het klopt dat de leerling afwezig is. Om zeker te weten dat er onderweg naar school niets is gebeurd, moet ziekte en te laat komen altijd worden gemeld.

 • Wanneer een leerling niet wordt afgemeld geldt dit als ongeoorloofd verzuim

 • Wanneer na contact vanuit school blijkt dat de leerling ziek is, telt dit toch als ongeoorloofd verzuim

 • Wanneer vaak niet wordt gebeld, wordt dit gemeld bij leerplicht

 

Te laat komen

 • Te laat komen betekent 1 uur verzuim (te laat door taxi of calamiteiten uitgezonderd).
 • Leerlingen die te laat komen, moeten altijd een briefje halen bij de administratie.
 • De leerling moet de gemiste lestijd inhalen.
 • Wanneer de leerling zich niet meldt, verdubbelt de straf

Verder geldt:

 • 3 keer te laat: de mentor bespreekt het verzuim met de leerling

 • 6 keer te laat: de mentor en coördinator bespreken het verzuim met de leerling; de mentor neemt contact op met ouder/verzorger om het verzuim te bespreken

 • 9 keer te laat: de leerling wordt samen met ouder/verzorger uitgenodigd voor een gesprek met mentor en coördinator; de leerling krijgt een waarschuwing dat er bij 12 x te laat gemeld wordt bij leerplicht

 • 12 keer te laat: er wordt gemeld bij leerplicht; ouders/verzorgers krijgen hiervan een bericht van school; leerplicht kan de leerling en ouder/verzorger uitnodigen voor een gesprek

 • Bij het doorgaan van het verzuim, kan leerplicht maatregelen nemen, zoals opnieuw oproepen, een HALT-straf of een boete geven

Doktersbezoek e.d.

 • U wordt verzocht dit soort afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen
 • Wanneer er veel afspraken binnen schooltijd vallen, vragen wij u contact op te nemen met de coördinator  om de gevolgen én eventuele oplossingen te bespreke
 • Wij kunnen u om medische bewijzen vragen.

Veelvuldig ziekteverzuim

Het kan voorkomen dat een leerling veel lessen verzuimt door ziekte. Wanneer dit wordt gemeld door ouders geldt dit als geoorloofd verzuim. In deze gevallen mist de leerling wel een belangrijk deel van het onderwijs.

 • De coördinator kan u vragen om medische bewijzen te overleggen

 • In sommige gevallen kunnen wij de leerling laten oproepen door de schoolarts

 • Wanneer niet wordt ingegaan op een oproep van de schoolarts, wordt dit gemeld bij leerplicht

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >>