Zorgstructuur & LVS

Een goede leerlingzorg is een belangrijk aspect van goed, kwalitatief onderwijs. Wij vinden het van belang dat onze leerlingzorg doelgericht, systematisch, integraal en van iedereen is.


Het bovenstaande kan alleen dan vorm krijgen als het voor iedereen duidelijk is wat er van hem/haar verwacht wordt en hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de leerlingzorg op onze school zijn geregeld.

Leerlingenzorg als onderdeel van kwaliteitszorg

Leerlingenzorg kan niet los gezien worden van de andere activiteiten die we met en voor onze leerlingen doen. Het is een onderdeel van de gehele kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is het geheel van alle acties die we ondernemen om de kwaliteit van het onderwijs, leerprocessen en opbrengsten te onderzoeken, vast te stellen, te borgen of te verbeteren, en openbaar te maken.


Kwaliteitszorg kent dus meerdere functies, die vaak gelijktijdig een rol spelen: werken aan schoolverbetering en het tijdig signaleren van zwakke plekken, communicatie over de kwaliteit met alle bij onze school betrokken personen en groepen en verantwoording (durven) afleggen aan alle stakeholders (ouders/verzorgers, inspectie, leerplicht, gemeente ed).


Kwaliteit mag geen toeval zijn. Leerlingzorg dus ook niet. Ook hier geldt dat er sprake moet zijn van een samenhangend stelsel van activiteiten. Activiteiten die gelden vanaf de start van een leerling tot en met het moment van uitstroom (en daarna ook nog in de vorm van nazorg).

Het is van belang bij goede leerlingzorg dat we allemaal hetzelfde bedoelen, hetzelfde doen en ons houden aan de afspraken die we hebben gemaakt met elkaar.


De leerlingzorg op onze school

Bij alles wat we met onze leerlingen doen is het individuele handelingsplan (IHP) ons centrale planningsdocument. In dit document verantwoorden we immers wat we doen en waarom.

De gestelde doelen in dit document dienen daarom SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht, tijdgebonden) te zijn geformuleerd. De voortgang wordt, op basis van de in het IHP gestelde doelen, regelmatig met alle betrokken geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Ook in de leerlingzorg is het IHP dus leidend.

In de leerlingzorg onderscheiden we op onze school vier onderdelen.


1.     De dagelijkse begeleiding

2.     De Commissie van Begeleiding (CvB)

3.     Het Interne Zorg Team (IZT)

4.     Het Zorg Advies Team (ZAT)


Een gedetailleerde uitwerking van de leerlingzorg is beschreven in het document: "Leerlingzorg op het Pleysier College, locatie Z'meer".


Onze leerlingzorg in enkele stappen

Stap 1

Na aanmelding worden de ouders, de leerling en eventuele andere betrokkenen uitgenodigd voor een gesprek. Het betreft een kennismakingsgesprek waarin de leerling en zijn/haar ouders kennis maken met de locatie. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over de eerste lesdag, wordt afgesproken wie waar voor verantwoordelijk is, worden de schoolregels uitgelegd, wordt informatie verstrekt over de communicatie tussen de school en de ouders/verzorgers ed.

Bij dit gesprek zijn indien mogelijk de adjunct-locatiedirecteur, de unit-coördinator en de docent/mentor aanwezig. Uiteraard mag de start van de leerling niet vertraagd worden indien een van de genodigden niet aanwezig kan zijn. Indien dit zich voordoet wordt gekeken naar praktische oplossingen. Als de leerling geplaatst is, wordt door de orthopedagoog, in samenwerking met de docent/mentor de eerste aanzet voor het individuele handelingsplan gemaakt.


Stap 2

De unit coördinator (of degene die deze taak gedelegeerd heeft gekregen) bespreekt de leerling in de eerstvolgende leerlingbespreking en draagt de leerling over aan het team met daarbij de eerste handelingsadviezen.


Stap 3

Na een observatieperiode van drie tot vier weken schrijft de orthopedagoog het individuele handelingsplan in overleg met de docent/mentor. Uiterlijk vier weken na de start van de leerling moet het IHP gereed zijn. Na voltooiing hiervan wordt dit plan besproken met de ouders, de leerling en eventuele andere betrokkenen (voogd ed.).

Aan het eind van elke periode wordt het handelingsplan geëvalueerd door de mentor, de leerling, de ouders en eventuele externen. Het IHP is elke keer als een leerling besproken wordt het centrale document. De leerlingbespreking is dan ook altijd gebaseerd op dit document.


Stap 4

Naast de reguliere bespreekmomenten kan iedere medewerker een leerling inbrengen in de leerlingbespreking als daar behoefte aan is. Zodra geconstateerd wordt dat het traject van de leerling in ernstige mate stagneert, wordt de leerling op de agenda van het interne zorgteam geplaatst. Vervolgens wordt in het overleg van dit interne zorgteam een handelingsstrategie afgesproken. Zolang acties die hier uit voortvloeien nog niet zijn afgerond blijft de leerling op de agenda van het IZT staan.

Indien blijkt dat een leerling (tijdelijk) niet kan functioneren in een groep neemt het IZT de verantwoordelijkheid voor de leerling over van de docent/mentor totdat de leerling weer verder kan in het programma of een passender aanbod elders is gerealiseerd.


Stap 5

Zowel vanuit de mentor, de leerlingbespreking en het interne zorgteam kan aan het eind van een traject een leerling worden voorgedragen voor uitschrijving aan de locatiedirectie.


Stap 6

Als aan alle voorwaarden is voldaan verzorgt de locatiedirectie de uitschrijving in overleg met de afd. leerlingzaken van het Pleysier College Bestuursbureau.

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >>