Werkwijze

Nadat een leerling is ingeschreven bij het Pleysier College en is aangemeld bij locatie Zoetermeer vindt er, zodra de startdatum bekend is, een kennismakingsgesprek plaats. De bedoeling is dat de leerling, de ouders/verzorgers en school kennis maken met elkaar. In dit gesprek vertelt school op welke wijze er gewerkt wordt op de locatie, hoe het lesrooster in elkaar zit, wat de schoolregels zijn en dergelijke.


De leerling en zijn/haar ouders/verzorgers kunnen op hun beurt vragen stellen aan de school.  


Elke leerling krijgt bij de start op school een vaste mentor. Als het mogelijk is maakt de leerling al tijdens dit eerste gesprek kennis met zijn/haar mentor en wordt hij/zij rondgeleid door de school. 


De visie van de school is dat de leerling centraal staat. We gaan niet uit van de onmogelijkheden en/of beperkingen maar gaan met de leerling werken aan zijn/haar talenten. Voor alle leerlingen wordt daarom zoveel mogelijk een programma op maat samengesteld. Uitgangspunt hierbij is de onderwijsbehoefte van de leerling. In dit programma wordt zowel aandacht besteed aan het onderwijs en de persoonlijke vorming.

Arbeidsoriëntatie in de vorm van binnen- en buitenschoolse stages kan een onderdeel uitmaken van het programma.


De school vindt het belangrijk een actieve bijdrage te leveren aan de buurt waarin zij staat. Goed burgerschap staat hoog in het vaandel. De school organiseert daarom met de leerlingen diverse projecten in en voor de wijk. Naast het volgen van het reguliere lesprogramma maken alle leerlingen ook kennis met de wereld om hen heen door middel van maatschappelijke stages.

  

Het onderwijsprogramma wordt vastgelegd in het Ontwikkelingsperspectie (OPP). In dit OPP wordt de beginsituatie beschreven en wordt het verwachte uitstroomniveau en de uitstroombestemming beschreven. In concrete pedagogische en didactische doelen wordt vastgelegd hoe er naar dit uitstroomperspectief wordt toegewerkt. De leerling, ouders/verzorgers en de school tekenen allen het OPP.  Met deze ondertekening wordt het OPP het formele en centrale planningsdocument van waaruit wordt gewerkt. 


Aan de hand van het OPP en de hieraan gekoppelde werkplannen wordt periodiek met de leerling en ouders/verzorgers besproken hoe het met de voortgang gaat. Eén keer per jaar wordt het OPP geëvalueerd, indien nodig wordt het bijgesteld.


De school biedt tot op heden, als gevolg van het feit dat we zoveel mogelijk leerlingen uit Zoetermeer en de aanpalende gemeenten binnen onze school willen opvangen, geen volwaardige vmbo, HAVO en/of VWO trajecten. Daarvoor is de doelgroep van locatie Zoetermeer te gevarieerd.


Jaarlijks wordt met een groep leerlingen toegewerkt naar het staatsexamen VMBO (basis en kader). Indien een leerling hiervoor in aanmerking komt wordt dit met de ouders/verzorgers besproken en opgenomen in het OPP. In samenwerking met een reguliere VO-school, streeft de school naar volledige diplomering op vmbo-basis en vmbo-kader niveau.


De meeste leerlingen doen jaarlijks mee aan de landelijke IVIO examens.

Het landelijke IVIO-Examenbureau werkt met de Kwalificatiestructuur Educatie (KSE) en de Kwalificatiestructuur Beroepsonderwijs (KSB). Deze zijn onderdeel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB 1996) en sluiten aan bij de indeling in opleidingsniveaus die voor heel Europa geldt.


Op deze wijze kunnen onze leerlingen deelcertificaten halen voor diverse vakken. Deze certificaten, die landelijk erkend zijn, sluiten goed aan bij de instroomeisen van ROC's (regionale opleidingscentra voor middelbaar beroepsonderwijs). Hiermee kunnen onze leerlingen aantoonbaar duidelijk maken dat zij vaardig zijn in de vakken waarin ze examen hebben gedaan.

Naast het vergroten en inzichtelijk maken van vaardigheden draagt het behalen van deze deelcertificaten ook bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen.


Voor de oudere leerlingen kan arbeidsoriëntatie en/of toeleiding in de vorm van in- en externe stages een onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma. Voorafgaand aan en tijdens een stageperiode wordt de leerling hierbij intensief ondersteund door de mentor en stagebegeleider.


Alle leerlingtrajecten worden (indien nodig) ondersteund door interne en externe deskundigen zoals:

• een orthopedagoog /psycholoog

• een maatschappelijk deskundige

• een leerplichtambtenaar

• een schoolagent

• een medewerker van Bureau jeugdzorg

• een GG&GD arts

• een medewerker van de jeugdreclassering


Op basis van de visie: Een kind een plan wordt er nauw samengewerkt met alle betrokkenen rondom de leerling. 

Nieuws

Open dag Pleysier College Zoetermeer 14 maart 14.00 uur tot 16.00 uur

Op dinsdag 14 maart is de open dag op Pleysier College Zoetermeer van 14.00 uur tot 16.00 uur. Je bent van…  >> 

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >>