Verzuimprotocol

Leerplicht

De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Deze plicht komt voort uit het recht op onderwijs. Onderwijs als fundamenteel recht van het kind. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. Als ouder moet u uw kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplichtwet geldt voor iedereen die in Nederland woont. 
 
Kwalificatieplicht
Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Deze plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat uw kind elke dag naar school of kiest hij voor de combinatie van leren en werken.
 
Wanneer wij melden
Wij melden altijd bij de leerplichtambtenaar (hierna "leerplicht") als er sprake is van onafgebroken afwezigheid van 3 dagen of 16 uur over een periode van 4 weken. Dit verzuim kan leiden tot maatregelen door leerplicht: een boete, een taakstraf of een leerstraf.
 
Melden bij te laat komen 
Wanneer een leerling ongeoorloofd te laat is ziet de leerplichtwet dat als ongeoorloofd verzuim. Daarom is met leerplicht de ‘3-6-9-12 afspraak’ gemaakt. Wanneer een leerling binnen een korte periode drie keer te laat gekomen is, dan wordt er door de school contact opgenomen met de ouders. Heeft dat niet geholpen, dan worden ouders uitgenodigd door de unit coördinator voor een gesprek op school nadat de leerling zes keer te laat is gekomen. Wanneer het te laat komen na dat gesprek nog steeds doorgaat, dan meldt de school het met een kennisgevingsformulier aan de leerplichtambtenaar bij de negende keer. De afdeling leerplicht stuurt de ouders een waarschuwingsbrief.
 
Na drie weken neemt leerplicht contact op met de school met de vraag of het te laat komen is gestopt. Wanneer dat zo is wordt het dossier gesloten. Als het te laat komen niet is gestopt worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. In een aantal gevallen wordt er doorverwezen naar de hulpverlening, in andere gevallen wordt er een proces verbaal opgemaakt. Wanneer het een leerling betreft die 12 jaar of ouder is, kan hij of zij zelfstandig op het te laat komen worden aangesproken. Dit geldt dus voor de meeste van onze leerlingen. 
 
Grijs verzuim 
Wanneer wij signaleren dat een leerling met grote regelmaat wordt ziek gemeld leggen wij dat voor aan onze schoolarts. Deze schoolarts kan meekijken naar de leerling en zijn/haar ziekmeldingen. Ouders en leerling kunnen worden uitgenodigd voor een consult bij de schoolarts. 
 
Procedure Leerplicht melding
De aanwezigheid van de leerling wordt bijgehouden in Magister
Een leerling die over de wettelijke termijn afwezig is wordt besproken in het UC/GW overleg en wordt vervolgens gemeld door onze unit coördinator bij leerplicht.
Ouders worden van elke officiële melding richting leerplicht schriftelijk op de hoogte gesteld.
 
Leerplicht en onderwijs op De Zefier
Pleysier College Zefier heeft een eigen leerplichtambtenaar en voert daarmee regelmatig overleg. Hiermee heeft het Pleysier College een ondersteunend instrument gekregen om schoolverzuim en uitval te verminderen en/of te voorkomen. Leerplicht is goed op de hoogte van de uitzonderlijke positie en situatie waarin onze leerlingen zich bevinden.
 
De leerplichtambtenaar ziet behandelaren, die overleg hierover voeren met school, als de deskundigen die gevolgd worden in hun advies over de situatie van de leerling t.o.v. zijn/haar verzuim.
Met andere woorden: wanneer een behandelaar aangeeft dat inzet en handelen van leerplicht niet wenselijk is, dan zal leerplicht dit advies doorgaans volgen.
Wel is het verplicht om alle leerlingen die verzuimen bekend te maken bij leerplicht. Mocht een actie van leerplicht op een later tijdstip toch nodig blijken dan bestaat er een completer beeld van de leerling en kan er gerichter hulp geboden worden. Bovendien zorgen we er op bovenstaande manier voor dat de kans kleiner wordt dat leerlingen uit beeld raken.
 
Wij zijn samen op zoek naar de juiste manier van inzetten van leerplicht, rekening houdend met de kaders van de wet en de behoeften van onze speciale leerlingen.
 
Afspraken ten aanzien van leerplicht
De volgende afspraken gelden op dit moment ten aanzien van leerplicht:
-Wij melden elk ongeoorloofd verzuim conform de Leerplichtwet bij leerplicht. Deze zal vervolgens actie ondernemen.
-Wij maken leerlingen bekend bij leerplicht die verzuimen of niet naar school gaan, óók wanneer behandelaren aangeven dat er een gegronde reden is dat een leerling verzuimt. In dit geval zal leerplicht hier echter nog niet direct iets mee doen.

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>