Verzuimprotocol 

Het Pleysier College Westerbeek handelt bij verzuim volgens het Gemeentelijk Protocol SchoolverzuimHieronder volgen in het kort de belangrijkste schoolregels om ongeoorloofd verzuim te voorkomen:


Voor ongeoorloofd verzuim dat minder dan zestien lesuren bedraagt, neemt de school zo snel mogelijk maatregelen om dit verzuim te verminderen. Hier kan dan sprake zijn van herhaaldelijk te laat komen in de lessen of niet aanwezig zijn in een les.

Wij zullen de leerling en/of zijn ouders uitnodigen voor een gesprek om het verzuim te bespreken en afspraken te maken over de juiste schoolgang. De school kan besluiten de leerplichtambtenaar in te lichten over dit verzuim.


Wanneer een leerling binnen vier weken zestien uur of meer ongeoorloofd afwezig is, is de school wettelijk verplicht de leerling aan te melden bij de leerplichtambtenaar.

Deze zal een eigen onderzoek instellen en oplossingen aandragen om dit verzuim terug te dringen.


Om te voorkomen dat wij een leerling als ongeoorloofd afwezig registreren, terwijl hij toch een reden heeft, wijzen wij u op de volgende regels:

Afwezig melden

Het afwezig melden om welke reden dan ook, moet altijd door ouders(-s) of verzorger(-s) gebeuren en alléén tussen 08.00 uur en 08.30 uur, óók als uw kind/pupil pas later op de dag de eerste les heeft.

Wij willen graag dat u élke dag dat uw kind ziek is, dit steeds even meldt aan: of via tel. 070-3150050.


Ook als een leerling wegens andere verplichtingen, bijvoorbeeld het bezoek aan een arts, lessen moet missen of om die reden te laat zal zijn, willen wij dat u dit tevoren aan school doorgeeft. 


Indien de absentie van een leerling niet tijdig is gemeld, zal de school deze registreren als ongeoorloofde afwezigheid.

Time-out, schorsing of verwijdering

Om de veiligheid binnen school voor alle leerlingen en alle medewerkers te kunnen garanderen, kan de schoolleiding gebruik maken van een time-out, een schorsing of een verwijdering.

Time-Out

De directeur kan een leerling een time-out met onmiddellijke ingang opleggen. De leerling volgt dan geen lessen meer en gaat naar huis. Time-out is een pedagogische maatregel bij een onveilige situatie of in geval van het herstellen van de rust. Het is een ordemaatregel. De school meldt de time-out bij leerplicht.


Schorsing

De school heeft ook de mogelijkheid om een leerling te schorsen. Een schorsing is een strafmaatregel die wordt ingezet in geval van gebruik of handel in drugs of alcohol, discriminatie, seksuele intimidatie, gebruik van geweld, bedreiging en verder alle zaken die kunnen leiden tot aangifte bij de politie. Er wordt in dit soort gevallen standaard afgestemd met de schoolwijkagent.


Verwijdering


Bij ernstige incidenten met ingrijpende gevolgen voor de veiligheid, kan worden overgegaan tot verwijdering van een leerling. Dit zware middel zet de school zelden in.

contact

Pleysier College
Westerbeek

Asmansweg 16
2571 BK Den Haag
T 070 - 3150050 


[Bereikbaarheidstips]


Dislocatie Brugklassen

Bovenstaand postadres!

Kootwijkstraat 35

2573 XJ Den Haag

T 070 - 3150050 

Nieuws

De laatste van dit jaar

De rapporten zijn uitgedeeld, de diploma's uitgereikt, de vakantie is begonnen. Onze laatste nieuwsbrief is dan ook een afsluiting van een…  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >>