Verzuimprotocol Pleysier College Westerbeek

Het Pleysier College Westerbeek handelt bij verzuim volgens het Gemeentelijk Protocol Schoolverzuim. Andere gemeenten hebben soortgelijke protocollen.
 
Hieronder volgen in het kort de belangrijkste schoolregels om ongeoorloofd verzuim te voorkomen:
 
Afwezigheid melden
Het afwezig melden, om welke reden dan ook, moet door ouders(-s) of verzorger(-s) gebeuren, bij voorkeur via mail naar: 
Leerlingen die18 jaar of ouder zijn, kunnen zelf de melding doen.
 
Ziekmeldingen moet u iedere ziektedag opnieuw doorgeven, tenzij anders afgesproken met de driehoek (=mentor, coördinator leerlingzaken en gedragswetenschapper).
 
Bent u niet in de gelegenheid om te mailen, dan kunt u tussen 8.00 uur en 8.30 uur bellen naar de administratie van de school op 070-3150050.
 
Mocht u vergeten zijn uw kind/pupil af te melden voor bijvoorbeeld een medische afspraak dan kunt u dat alsnog, uiterlijk 1 dag later, per mail doorgeven aan: absenties.westerbeek@pleysier.nl
 
Als uw kind/pupil ten onrechte op absent (A) is gezet, dan moet uw kind/pupil zelf contact opnemen met de desbetreffende docent. De mentor kan hierin een ondersteunende rol bieden.
 
Als uw kind/pupil met reden te laat komt door bijvoorbeeld onvoorziene
vervoersproblemen, dan kunt u dat per mail doorgeven aan
absenties.westerbeek@pleysier.nl
 
In Somtoday kunt u de afwezigheid van uw kind/pupil inzien.
 
Maatregelen bij te laat komen (LO= Later Ongeoorloofd)
Bij 3 keer te laat komen in de les:
De school bericht ouders/verzorgers.
De mentor bespreekt het met de leerling en treft een passende maatregel.
 
Bij 6 keer te laat komen in de les:
De school bericht ouders/verzorgers.
De mentor bespreekt het met de leerling en treft een passende maatregel.
De mentor belt de ouders.
 
Bij 9 keer te laat komen in de les:
De school bericht ouders/verzorgers.
De mentor bespreekt het met de leerling en treft een passende maatregel.
De mentor nodigt de ouders en leerling uit voor een gesprek op school.
 
Bij 12 keer te laat komen in de les is de school wettelijk verplicht de leerling aan te melden bij de leerplichtambtenaar.
De school bericht ouders/verzorgers.
 
Maatregelen bij verzuim (A=Absent zonder reden)
De mentor bespreekt het verzuim met de leerling en treft een passende maatregel. De mentor brengt de ouders op de hoogte.
 
Bij 10 lesuren ongeoorloofd verzuim in vier aaneengesloten lesweken stuurt de school een bericht naar ouders.
 
Wanneer een leerling binnen vier lesweken zestien uur of meer ongeoorloofd afwezig is, is de school wettelijk verplicht de leerling aan te melden bij de leerplichtambtenaar.
 
Deze zal een eigen onderzoek instellen en oplossingen aandragen om dit verzuim terug te dringen.
 
U krijgt hierover bericht van de school.
 
 

Time-out, schorsing of verwijdering

Om de veiligheid binnen school voor alle leerlingen en alle medewerkers te kunnen garanderen, kan de schoolleiding gebruik maken van een time-out, een schorsing of een verwijdering.

Time-Out

De directeur kan een leerling een time-out met onmiddellijke ingang opleggen. De leerling volgt dan geen lessen meer en gaat naar huis. Time-out is een pedagogische maatregel bij een onveilige situatie of in geval van het herstellen van de rust. Het is een ordemaatregel. De school meldt de time-out bij leerplicht.


Schorsing

De school heeft ook de mogelijkheid om een leerling te schorsen. Een schorsing is een strafmaatregel die wordt ingezet in geval van gebruik of handel in drugs of alcohol, discriminatie, seksuele intimidatie, gebruik van geweld, bedreiging en verder alle zaken die kunnen leiden tot aangifte bij de politie. Er wordt in dit soort gevallen standaard afgestemd met de schoolwijkagent.


Verwijdering


Bij ernstige incidenten met ingrijpende gevolgen voor de veiligheid, kan worden overgegaan tot verwijdering van een leerling. Dit zware middel zet de school zelden in.

Nieuws

Rondleidingen op Pleysier College Westerbeek

In februari, maart en april 2023 organiseren wij één keer per twee weken rondleidingen op onze school. U kunt zich hiervoor…  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school  >> 

Werken in het voortgezet speciaal onderwijs?

Dat is niet zomaar een stap, maar een bewuste keuze. Een keuze om jongeren die vaak langs de zijlijn staan, tóch…  >>