Veiligheid

Veiligheid voor leerlingen en medewerkers in en rond de school is een zaak van groot belang. Het Pleysier College heeft daarom een uitgebreid veiligheidsbeleid.

Onze locatie PCWesterbeek aan de Asmansweg heeft in 2019 opnieuw het schoolveiligheidscertificaat van de gemeente Den Haag verkregen. Deze wordt in het schooljaar 2019-2020 naar verwachting ook toegekend aan onze dependance aan de Kootwijkstraat.


Veiligheidsbeleid

Pleysier College Westerbeek heeft samen met de politie Haaglanden, het Openbaar Ministerie en de gemeente Den Haag een schoolveiligheidsconvenant ondertekend. Doel is te zorgen voor een zo veilig mogelijke schoolgang van onze leerlingen en ons personeel.  


  • PC Westerbeek Asmansweg werkt samen met politiebureau Segbroek.Bureau Segbroek heeft twee wijkagenten waar wij contact mee op kunnen nemen als we daar aanleiding toe zien.Onze dependance aan de Kootwijkstraat is een samenwerking aangegaan met politiebureau Zuiderpark. Dit bureau heeft drie wijkagenten. Mocht u contact willen opnemen met één van de wijkagenten, dan kan dat desgewenst via ons. Ook kunt u zelf via tel. 0900-8844, vragen of één van de wijkagenten contact met u opneemt.

  • School en politie hanteren het principe van de actieve wederkerigheid: hoe meer de school aan veiligheid doet, hoe meer de school van de politie kan verwachten.

  • De school beschikt over een veiligheidscoördinator die zowel intern als extern als aanspreekpunt geldt.

  • De school houdt een actuele incidentenregistratie bij.

  • De school doet al het mogelijke om de veiligheid van medewerkers, leerlingen en bezoekers te waarborgen: er vindt minstens eenmaal per schooljaar een ontruimingsoefening plaats, er zijn heldere aanwijsborden in de school. Wij beschikken over voldoende BHV-ers, We hebben procedures rond het bewaren van medicatie op verzoek van ouders.  Wij hebben een anti-pestcoördinator, een vertrouwenscontactpersoon en een externe vertrouwenspersoon. We beschikken over een AED.  Er is een registratiesysteem.  Er is regelmatig overleg met de betrokkenen als ook met de directie.

  • Het opstellen en uitvoeren van een harde en een zachte risico-inventarisatie (RI&E), welke organisatie breed plaats vindt. Ons college wordt hierbij uitvoerig gemonitord. In het schooljaar 2019-2020 moet de RI&E opnieuw door een externe deskundige worden goedgekeurd.

  • De school hanteert sinds 1 januari 2012 een Meldcode welke aangeeft hoe te handelen bij signalering of vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Nieuws

Rondleidingen op Pleysier College Westerbeek

Op dit moment zijn er alleen nog rondleidingen voor het gebouw aan de Asmansweg 16 te Den Haag mogelijk, mits de…  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school  >> 

Werken in het voortgezet speciaal onderwijs?

Dat is niet zomaar een stap, maar een bewuste keuze. Een keuze om jongeren die vaak langs de zijlijn staan, tóch…  >>