Missie

Wij staan voor een veilige en gestructureerde school waar onze leerlingen kunnen zijn wie ze zijn op basis van gelijkwaardigheid. Ze kunnen hun sterke kanten ontdekken en hun didactische en sociale capaciteiten ontwikkelen. We bieden handvatten voor een vervolgopleiding. Ons streven is dat zij het dagelijks leven beter gaan begrijpen en gelukkige deelnemers zijn aan onze maatschappij.


Het Pleysier College Westerbeek is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor geïndiceerde leerlingen van 12 t/m 19 jaar met een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek in de regio Haaglanden e.o. Er wordt kwalitatief goed onderwijs geboden, afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele leerling, binnen de drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding.

Wij bereiken dit door:

• diagnostiek en begeleiding op maat in samenwerking met diverse ketenpartners

• een individueel handelingsplan waarin samen met de ouders het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld en geëvalueerd

• een veilig pedagogisch schoolklimaat en een inspirerende leeromgeving

• het onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij aan te bieden

Het Pleysier College Westerbeek levert in haar functie van expertisecentrum een maatschappelijke bijdrage door:

• ambulante begeleiding te bieden aan leerlingen binnen het voortgezet onderwijs en het MBO, waardoor leerlingen behouden kunnen worden voor dit reguliere onderwijs en/of een vervolgopleiding mogelijk wordt

• studie en onderzoek te verrichten en voorlichting te verstrekken over de specifieke problematiek van haar leerlingen, gekoppeld aan handelingsgerichte adviezen

• kennisdeling en actieve samenwerking, zowel intern tussen de werkeenheden als extern met het reguliere onderwijs en met zorginstellingen


Visie

Wij zijn een school die in toenemende mate gevormd wordt door samenwerkende competente professionals, waar vertrouwen floreert en waar ruimte is voor een ieder om te leren. De school kenmerkt zich door een warme en informele sfeer voor medewerkers, leerlingen en hun ouders. Wij zijn flexibel en anticiperen op veranderingen. Onze specialisatie wordt verder verbreed. Wij maken succeservaringen mogelijk voor onze leerlingen.

Het Pleysier College Westerbeek is een ondernemende en professioneel georganiseerde school;

waar leerlingen

• effectief en uitdagend onderwijs krijgen zodat zij hun ontwikkelingspotentieel kunnen benutten

• samen leren, maar ook zelfstandig leren werken

• toetsen maken zodat de voortgang gemeten kan worden

• hun talenten leren ontdekken en ontwikkelen
• werken aan sociaal-emotionele groei en leren met hun belemmering om te gaan
• diploma’s of certificaten kunnen behalen

waar ouders/verzorgers

• zich welkom en gerespecteerd voelen en betrokken worden bij het onderwijstraject en de begeleiding van hun kind/pupil
• samen met de school werken aan de ontwikkeling van hun kind/pupilwaar ( huidige en toekomstige) samenwerkingpartners
• de expertise van het Pleysier College her- en erkennende het Pleysier College als een betrouwbare, professionele organisatie ervaren die haar afspraken na komt
• met enthousiasme een bijdrage willen leveren aan de leerlinggerichte missie van het Pleysier College

waar directie en medewerkers

• hun competenties blijvend ontwikkelen, gerelateerd aan de missie en visie van het Pleysier College
• resultaatgericht werken
• als professional verantwoordelijkheid nemen voor hun taken en hun afspraken nakomen
• open staan voor feedback en reflectie
• werken aan de ontwikkeling van de school
• relevante ontwikkelingen in de samenleving volgen en een plaats geven in het onderwijs en in de begeleiding van leerlingen

Passend Onderwijs

In het kader van Passend onderwijs moet er een dekkend continuüm van onderwijsvoorzieningen met doorgaande leerlijnen po-vo-(v)so-mbo worden gerealiseerd. Hiervoor moet een samenwerkingsverband of regio zicht hebben op de huidige expertise en aanwezige onderwijszorgvoorzieningen en de gewenste stappen richting dat dekkend continuüm. Het Pleysier College Westerbeek hanteert ten aanzien van Passend Onderwijs een aantal uitgangspunten
•    De leerling staat centraal, er is een grote mate van afstemming op de cognitieve ontwikkeling en de zorgbehoefte van de leerling;
•    De school biedt een goede kwaliteit van onderwijs, dit blijkt uit de inspectierapporten, de in dit plan beschreven inhoud van het onderwijs en de examenresultaten;
•    Centraal staat het primair proces en de vraag wat willen we bereiken en hoe?;
•    De school biedt onderwijs aan leerlingen met zowel internaliserende als externaliserende problematiek.

contact

Pleysier College
Westerbeek

Asmansweg 16
2571 BK Den Haag
T 070 - 3150050 


[Bereikbaarheidstips]


Dislocatie Brugklassen

Bovenstaand postadres!

Kootwijkstraat 35

2573 XJ Den Haag

T 070 - 3150050 

Nieuws

Nieuwsbrief van mei

Hierbij onze informatiebrief met nieuws over wat is geweest en wat gaat komen. Wij wensen iedereen goede paasdagen en een fijne…  >> 

Eerstvolgende rondleiding op 4 juni a.s.

Naast de open middag in januari, organiseren wij gedurende het schooljaar vier tot zes extra rondleidingen op onze locatie aan de…  >> 

Februari-nieuws

In de afgelopen twee maanden is er weer hard gewerkt. Met name de examenkandidaten mogen extra genieten van hun vakantie: zij…  >>