Medezeggenschap

Medezeggenschap wordt binnen het Pleysier College in een mede-zeggenschapsraad (MR) gerealiseerd.


De MR heeft tot taak om het beleid van het College van Bestuur en het beleid van de verschillende scholen kritisch te volgen en doet dit door middel van het uitoefenen van zijn advies- en instemmingsbevoegdheden.

In de MR hebben vertegenwoordigers van de verschillende scholen zitting.


Op Transvaal wordt gewerkt aan het opzetten van een deelraad. Wij nodigen de ouders van harte uit om als lid van onze deelraad mee te denken over de  school. 

contact

Pleysier College
Transvaal


Scheepersstraat 160
2572 AP Den Haag
T 070 - 8505500
E