Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers


In maart 2021 is het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers, ouders en leerlingen.

We zien dat iedereen het Pleysier College een hoger cijfer geeft dan in het vorige onderzoek onder medewerkers in 2017 en onder ouders in 2018. Wij zijn trots op deze resultaten. 


Als we naar de specifieke onderwerpen kijken zien we dat de meeste leerlingen tevreden zijn over de sociale veiligheid en over de lessen. Er zijn ook leerlingen  die vinden dat we wat beter zouden kunnen aansluiten op hun belevingswereld. Ouders vinden dat het onderwijs voldoet aan de verwachtingen die zij hebben van onze school en willen meer betrokken worden bij het onderwijs. De tevredenheid van de medewerkers is flink gestegen. Daar zijn we erg blij mee.


Het bestuur en de scholen werken de komende jaren aan de ontwikkeling van de lessen en de betrokkenheid van ouders.

 

Resultaten Pleysier College

Uitstroom 2021-2022

In 2021-2022 zijn er 191 leerlingen uitgestroomd, waarvan 82% (157 leerlingen) met een TLV. Het grootste deel stroomt uit naar vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo), 65% van de alle uitgestroomde leerlingen en 66% van de leerlingen met een TLV.

 

Einduitstroom volgens OPP

Van de einduitstromers (136, waarvan 114 met TLV) zien we dat 64% uitgestroomd is volgens OPP zowel van alle leerlingen als alleen de TLV leerlingen. Hiermee hebben we niet onze norm behaald, maar zien we wel een stijgende lijn.

 
Tussentijdse uitstroom
Bij de tussentijdse uitstroom (26 leerlingen waarvan 24 TLV) zijn er 12 (10 TLV) uitgestroomd naar het regulier onderwijs en 14 (allemaal TLV) naar een ander vso. De tussentijdse uitstroom neemt af. We halen niet onze eigen norm van 4% uitstroom naar regulier vo. Daarnaast is 4%  (8 leerlingen) een interne schakeling en 7% (13 leerlingen) stroomt uit naar een (semi) residentiële setting, waarvan 4 naar PC Zefier. Wij beschouwen het als een positief punt dat de uitstroom naar vso is afgenomen en de uitstroom naar vo is toegenomen.
 
Overige uitstroom
Het percentage overige uitstroom (thuiszitters, buitenland ed) is 14% (12% TLV).
 
Plaatsbestendiging
Het vorig schooljaar zijn er 249 leerlingen uitgestroomd, waarvan 191 met een TLV.

Van de 249 leerlingen is 68% plaatsbestendigd en van de 191 TLV leerlingen is 62% bestendig.

Dit is iets beter dan vorig jaar, zowel voor alle leerlingen als voor de TLV leerlingen. Wanneer we de plaatsbestendiging vaststellen van de leerlingen waar we contact mee hebben kunnen krijgen bij de navraag hebben we een plaatsbestendiging van 80% bij alle leerlingen en 75% van de TLV leerlingen.

 

Slagingspercentage

Wij hebben een slagingspercentage van 93% bij 105 leerlingen en een slagingspercentage voor de certificaten van 91% bij 107 leerlingen die in totaal 300 pogingen hebben gedaan om een certificaat te behalen. Het percentage diploma’s is iets gedaald, het percentage certificaten flink gestegen. Over beide resultaten zijn wij tevreden en liggen beiden ruim boven onze eigen norm van 85%. 

 
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>