Contact- en vertrouwenspersonen

Het Pleysier College heeft interne en externe vertrouwenspersonen die benaderd kunnen worden. Een belangrijk deel van de taken van de interne contactpersonen en de externe vertrouwenspersoon ligt in de preventieve sfeer.

De interne contactpersoon

Om de klachtenregeling zo toegankelijk mogelijk te laten zijn, heeft het bevoegd gezag op elke school een interne contactpersoon benoemd.  De interne contactpersoon maakt geen onderdeel uit van het management van de school en neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot geheimhouding.


De contactpersoon:

  • fungeert als eerste aanspreekpunt bij (mogelijke) klachten,
  • verstrekt desgevraagd de nodige informatie (loketfunctie),
  • verwijst indien nodig naar de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is specifiek voor deze taak door het college van bestuur benoemd. Zij neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot geheimhouding. De externe vertrouwenspersoon heeft tot taak:

  • na te gaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt
  • na te gaan of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht
  • de klager procedurele ondersteuning te verlenen
  • de klager desgewenst bijstand te verlenen bij het indienen van een klacht
  • de klager desgewenst bijstand te verlenen bij het doen van aangifte bij politie/justitie
  • de klager, indien noodzakelijk, te verwijzen naar opvang en nazorg
  • jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit te brengen van de verrichte werkzaamheden.

Contactpersonen

Bestuursbureau: Ronald ter Schegget;  , 070-3150007

Delft: Patricia Kalden;  , 015-2577431

Transvaal: Anja Sikkes;  , 070-8505500                 

Westerbeek: John Boone;  , 070-3150050

Zefier: Bernadette Hagenbeek; , 070-3129050

Zoetermeer: Jennifer Cicilia;  , 079-3437961

Ondersteunend contactpersoon:

Bob Massier;  , 070-3150022


Externe vertrouwenspersoon

Onze externe vertrouwenspersoon is  mevr. Kitty Doze.

telefoon: 06-53.54.99.73


Landelijke Klachtencommissie

voor het algemeen bijzonder onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
info@gcbo.nl
Secretaris: Mevrouw D.H.C. Dane-Peeters
070-3315244

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >> 

Werken bij Pleysier?

Wij hebben enkele uitdagende vacatures voor ervaren of aankomende docenten/mentoren met hart voor speciale leerlingen. Voor wie de uitdaging aan wil…  >>