Contact- en vertrouwenspersoon

Het Pleysier College heeft interne contactpersonen en een externe vertrouwenspersoon die benaderd kunnen worden bij klachten over ongewenst gedrag. Een belangrijk deel van de taken van de interne contactpersonen en de externe vertrouwenspersoon ligt in de preventieve sfeer.

Interne contactpersoon

Om de klachtenregeling zo toegankelijk mogelijk te laten zijn, heeft het bevoegd gezag op elke school een interne contactpersoon benoemd.  De interne contactpersoon maakt geen onderdeel uit van het management van de school en neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot geheimhouding.

De contactpersoon:

  • fungeert als eerste aanspreekpunt bij (mogelijke) klachten,
  • verstrekt desgevraagd de nodige informatie (loketfunctie),
  • verwijst indien nodig naar de externe vertrouwenspersoon.

Onze interne contactpersonen:

Bestuursbureau: Carla van Binnendijk; , 070-3150000

Delft: Patricia Kalden;  , 015-2577431

Oosterbeek: Judith Pijpers;  , 070-8505500                 

Westerbeek: John Boone;  en Marlies Bontje; m.bontje@pleysier.nl, 070-3150050

Zefier: Bernadette Hagenbeek; , 070-3129050

Zoetermeer: Jennifer Cicilia;  , 079-3437961

Ondersteunend contactpersoon:

Bob Massier;  , 070-3150022

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is specifiek voor deze taak door het college van bestuur benoemd. Zij neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot geheimhouding. De externe vertrouwenspersoon heeft tot taak:

  • na te gaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt
  • na te gaan of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht
  • de klager procedurele ondersteuning te verlenen
  • de klager desgewenst bijstand te verlenen bij het indienen van een klacht
  • de klager desgewenst bijstand te verlenen bij het doen van aangifte bij politie/justitie
  • de klager, indien noodzakelijk, te verwijzen naar opvang en nazorg
  • jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit te brengen van de verrichtte werkzaamheden.

Onze externe vertrouwenspersoon

Mw. Kitty Doze.

telefoon: 06-53.54.99.73


Landelijke Klachtencommissie

Voor het algemeen bijzonder onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
info@gcbo.nl
Secretaris: Mevrouw D.H.C. Dane-Peeters
070-3315244

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>