Contact- en vertrouwenspersoon

Het Pleysier College heeft interne contactpersonen en een externe vertrouwenspersoon die benaderd kunnen worden bij klachten over ongewenst gedrag. Een belangrijk deel van de taken van de interne contactpersonen en de externe vertrouwenspersoon ligt in de preventieve sfeer.

Het Interne contactpersoon

Om de klachtenregeling zo toegankelijk mogelijk te laten zijn, heeft het bevoegd gezag op elke school een interne contactpersoon benoemd.  De interne contactpersoon maakt geen onderdeel uit van het management van de school en neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot geheimhouding.

De contactpersoon:

  • fungeert als eerste aanspreekpunt bij (mogelijke) klachten,
  • verstrekt desgevraagd de nodige informatie (loketfunctie),
  • verwijst indien nodig naar de externe vertrouwenspersoon.

Onze interne contactpersonen:

Bestuursbureau: Carla van Binnendijk; , 070-3150000

Delft: Patricia Kalden;  , 015-2577431

Oosterbeek: Anja Sikkes;  , 070-8505500                 

Westerbeek: John Boone;  , 070-3150050

Zefier: Bernadette Hagenbeek; , 070-3129050

Zoetermeer: Jennifer Cicilia;  , 079-3437961

Ondersteunend contactpersoon:

Bob Massier;  , 070-3150022

Het externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is specifiek voor deze taak door het college van bestuur benoemd. Zij neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot geheimhouding. De externe vertrouwenspersoon heeft tot taak:

  • na te gaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt
  • na te gaan of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht
  • de klager procedurele ondersteuning te verlenen
  • de klager desgewenst bijstand te verlenen bij het indienen van een klacht
  • de klager desgewenst bijstand te verlenen bij het doen van aangifte bij politie/justitie
  • de klager, indien noodzakelijk, te verwijzen naar opvang en nazorg
  • jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit te brengen van de verrichtte werkzaamheden.

Ons externe vertrouwenspersoon

Mw. Kitty Doze.

telefoon: 06-53.54.99.73


Landelijke Klachtencommissie

Voor het algemeen bijzonder onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
info@gcbo.nl
Secretaris: Mevrouw D.H.C. Dane-Peeters
070-3315244

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>