Schorsing en verwijdering

In het kader van de veiligheid van de medewerkers en de leerlingen is niet elk gedrag acceptabel en moeten soms maatregelen genomen worden. Van misdrijven die op, nabij of met betrekking tot de school, het personeel of de leerlingen worden gepleegd, wordt aangifte gedaan bij de politie.

Schorsing

Bij een ernstige overtreding van de regels kan de directeur van een school van het Pleysier College, gemandateerd door het College van bestuur,  een leerling voor één of meerdere dagen te schorsen. Het aantal dagen is afhankelijk van de ernst van de overtreding, met een wettelijke maximale termijn van 5 dagen.  Van een schorsing worden de ouders, na telefonisch contact, altijd schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook de leerplichtambtenaar en de Onderwijsinspectie worden van de schorsing op de hoogte gesteld. Het streven is de situatie weer werkbaar te maken en na een gesprek met de ouders en de leerling, weer op school terug te laten komen. Tijdens de schorsingsperiode zorgt de school voor een huiswerktraject.

Verwijdering

Indien een leerling een gevaar voor anderen oplevert of geen enkele aansluiting meer heeft met het aanbod van onze school, kan een verwijderprocedure gestart worden. De beslissing een leerling te verwijderen wordt genomen door het College van Bestuur. Van het voornemen tot verwijdering worden ouders schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook de Inspectie Onderwijs en de Leerplichtambtenaar worden schriftelijk op de hoogte gesteld.


Ouders hebben, conform art. 61 lid 3 van de Wet op de Expertisecentra, het recht om bij het College van Bestuur bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Verwijdering vindt niet plaats voordat wij hebben gezorgd voor een andere school die bereid is de leerling te plaatsen. Tot het moment van definitieve verwijdering zorgt de school voor een huiswerktraject.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Leerlingen in beeld

Pleysier College heeft gelukkig contact met alle leerlingen. Er zijn bij ons geen leerlingen zoek zoals laatst in de media verscheen.…  >> 

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >> 
    • afstand
    • Corona preventie hoesten
    • Corona preventie neus snuiten
    • Corona preventie handen wassen