Schorsing en verwijdering

In het kader van de veiligheid van de medewerkers en de leerlingen is niet elk gedrag acceptabel en moeten soms maatregelen genomen worden. Van misdrijven die op, nabij of met betrekking tot de school, het personeel of de leerlingen worden gepleegd, wordt aangifte gedaan bij de politie.

Schorsing

Bij een ernstige overtreding van de regels kan de directeur van een school van het Pleysier College, gemandateerd door het College van bestuur,  een leerling voor één of meerdere dagen te schorsen. Het aantal dagen is afhankelijk van de ernst van de overtreding, met een wettelijke maximale termijn van 5 dagen.  Van een schorsing worden de ouders, na telefonisch contact, altijd schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook de leerplichtambtenaar en de Onderwijsinspectie worden van de schorsing op de hoogte gesteld. Het streven is de situatie weer werkbaar te maken en na een gesprek met de ouders en de leerling, weer op school terug te laten komen. Tijdens de schorsingsperiode zorgt de school voor een huiswerktraject.

Verwijdering

Indien een leerling een gevaar voor anderen oplevert of geen enkele aansluiting meer heeft met het aanbod van onze school, kan een verwijderprocedure gestart worden. De beslissing een leerling te verwijderen wordt genomen door het College van Bestuur. Van het voornemen tot verwijdering worden ouders schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook de Inspectie Onderwijs en de Leerplichtambtenaar worden schriftelijk op de hoogte gesteld.


Ouders hebben, conform art. 61 lid 3 van de Wet op de Expertisecentra, het recht om bij het College van Bestuur bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Verwijdering vindt niet plaats voordat wij hebben gezorgd voor een andere school die bereid is de leerling te plaatsen. Tot het moment van definitieve verwijdering zorgt de school voor een huiswerktraject.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >> 

Werken bij Pleysier?

Wij hebben enkele uitdagende vacatures voor ervaren of aankomende docenten/mentoren met hart voor speciale leerlingen. Voor wie de uitdaging aan wil…  >>