Privacy

Pleysier College maakt, net als andere scholen, steeds meer en beter gebruik van ICT-systemen. Hierdoor neemt ook het aantal persoonsgegevens dat verwerkt wordt toe en dit brengt nieuwe risico’s met zich mee. Het beheersen en beschermen van de persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers wordt steeds belangrijker.

 

Pleysier College heeft daarom continu aandacht voor ieders informatiebeveiliging en privacy. Een en ander is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgelegd in beleid en reglementen. De belangrijkste officiële reglementen kunt u onderaan deze pagina inzien.

Onze externe Functionaris voor gegevensbescherming is degene die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Deze is zo nodig telefonisch te bereiken via +31104071761.

 

Enkele uitganspunten

We gaan bij Pleysier College zorgvuldig om met de privacy van ouders en leerlingen, en natuurlijk ook met de privacy van onze medewerkers en andere betrokkenen.
  • De gegevens die we van een vorige school ontvangen en de voortgangsgegevens die we verzamelen tijdens het verblijf van de leerling bij ons, leggen we vast in de systemen van onze organisatie
  • Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs en de begeleiding. De gegevens worden veilig opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot de medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn
  • Onze scholen maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. Om de toegang tot dit digitale leermateriaal mogelijk te maken, leveren we bij de leveranciers van die leermaterialen een beperkt aantal leerlinggegevens aan. De school maakt met deze uitgevers strikte schriftelijke afspraken over het gebruik van deze persoonsgegevens.
  • Voor andere, specifieke verwerkingen zoals tevredenheidsonderzoeken, competentie vragenlijsten, veiligheidsmonitors e.d. geldt dat we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten met de leverancier om ieders privacy te waarborgen.
  • Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de Jeugdhulp, als ouders daar toestemming voor geven. Als de uitwisseling wettelijk verplicht is, zoals bijvoorbeeld de uitwisseling met DUO, vragen we geen toestemming.
  • In beginsel maken, delen of publiceren wij geen beeld- en geluidsmateriaal van onze leerlingen en medewerkers. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken, maar uitsluitend met de expliciete (schriftelijke) toestemming van betrokkenen.

Privacy documentatie

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>