Klachtenregeling

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers, de directie en het College van Bestuur worden afgehandeld.


Het kan echter voorkomen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en/of dat de klacht van dien aard is dat een beroep op de klachtenregeling nodig is. Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op: begeleiding van leerlingen, schoolresultaten, toepassing van strafmaatregelen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.


Over beslissingen of gedrag van bestuur, directie of personeel kan door een ouder, leerling of personeelslid een klacht ingediend worden bij een klachtencommissie. Zoals de wet voorschrijft heeft het Pleysier College een klachtenregeling opgesteld.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard