Geldelijke bijdragen van ouders

Leerlingen volgen aan onze scholen een onderwijsaanbod op het niveau van praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Het Pleysier College ontvangt subsidie van het ministerie van onderwijs en betaalt daarvan onder andere de boeken en overige leermiddelen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze scholen kunnen aan ouders een vrijwillige bijdrage vragen voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Hierbij gaat het om activiteiten die niet door het ministerie van OCW worden betaald, zoals schoolreisjes, excursies en vieringen.

Hoogte ouderbijdrage

De maximale vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 125. De directie van de betrokken school stelt in overleg met en na instemming van de deelraad jaarlijks voor de zomervakantie een begroting voor het volgend schooljaar op en stelt aan de hand hiervan de hoogte van de ouderbijdrage vast. In de begroting wordt aangegeven aan welke activiteiten de bijdragen worden besteed en per activiteit voor welk bedrag. De hoogte van het bedrag kan daardoor per school verschillen. In bijzondere gevallen – bijvoorbeeld voor een meerdaagse excursie naar het buitenland – mag betrokken college na instemming van de deelraad en hoger bedrag vragen.

Verantwoording

De directie van iedere school van het Pleysier College stelt in het najaar een overzicht op waarbij de gerealiseerde inkomsten en uitgaven worden vergeleken met de begroting en eventuele afwijkingen hierop worden toegelicht.

Korting of kwijtschelding ouderbijdrage

Indien iemand door omstandigheden aangeeft niet in staat te zijn de bijdrage of een gedeelte hiervan te betalen dan kan in overleg met de directie een kortingsregeling of een kwijtschelding worden overeengekomen. Het is ook mogelijk de bijdrage in termijnen te betalen.

Ouderbijdrage niet betaald

De directeur kan besluiten een leerling niet te laten deelnemen aan een niet verplichte activiteit indien de ouderbijdrage niet is betaald of niet is kwijtgescholden. De school zorgt dan wel voor opvang van de leerling.

Stichting Leergeld

Ouder(s)/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar kunnen een beroep doen op een lokale stichting Leergeld, indien zij voor hun kinderen bepaalde school- en buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen. Denk hierbij aan de aanschaf van een computer, een fiets of een lidmaatschap van een sportclub. Zie de website www.leergeld.nl.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>