Missie en visie van het Pleysier College

Missie

Het Pleysier College biedt kwalitatief goed onderwijs, afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele leerling, binnen de twee uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeid en gericht op passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving..

Wij bereiken dit door:

• diagnostiek en begeleiding op maat in samenwerking met diverse ketenpartners

• een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor iedere leerling met een te realiseren eindniveau en vervolgbestemming

• een veilig pedagogisch schoolklimaat en een inspirerende leeromgeving

• het onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij aan te bieden

Het Pleysier College levert in haar functie van expertisecentrum een maatschappelijke bijdrage door:

• in nauwe samenwerking met het voortgezet onderwijs extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben binnen het reguliere onderwijs

• studie en onderzoek te verrichten en voorlichting te verstrekken over de specifieke problematiek van haar leerlingen, gekoppeld aan handelingsgerichte adviezen

• kennisdeling en actieve samenwerking, zowel intern tussen onze scholen als extern met het reguliere onderwijs en met zorginstellingen


Visie

Het Pleysier College is een ondernemende en professioneel georganiseerde school, waar leerlingen:

• effectief en uitdagend onderwijs gericht op het benutten van hun ontwikkelingspotentieel en op toekomstige maatschappelijke participatie

• samen leren, maar ook zelfstandig leren werken

• toetsen maken zodat de voortgang gemeten kan worden

• hun talenten leren ontdekken en ontwikkelen

• werken aan sociaal-emotionele groei en leren met hun belemmering om te gaan

ook buiten de school leren, bijvoorbeeld tijdens stages

• diploma’s of certificaten kunnen behalen

waar ouders/verzorgers:

• zich welkom en gerespecteerd voelen

• betrokken worden bij het onderwijstraject en de begeleiding van hun kind/pupil

• samen met de school werken aan de ontwikkeling van hun kind/pupil

waar ( huidige en toekomstige) samenwerkingpartners

• de expertise van het Pleysier College her- en erkennen

• onze school als een betrouwbare, professionele organisatie ervaren die haar afspraken na komt

• met enthousiasme een bijdrage willen leveren aan onze leerlinggerichte missie

waar directie en medewerkers

• hun competenties blijvend ontwikkelen, gerelateerd aan de missie en visie van het Pleysier College

• opbrengstgericht werken

• als professional verantwoordelijkheid nemen voor hun taken en hun afspraken nakomen

• open staan voor feedback en reflectie 

• werken aan de ontwikkeling van de school

• relevante ontwikkelingen in de samenleving volgen en een plaats geven in het onderwijs en in de begeleiding van leerlingen

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Werken bij Pleysier?

Wij hebben enkele uitdagende vacatures voor ervaren of aankomende docenten/mentoren met hart voor speciale leerlingen. Voor wie de uitdaging aan wil…  >>