Aanmelding

Aanmelding is mogelijk voor leerlingen vanaf 12 jaar en kan het hele schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor een plaats wordt gevraagd. Het is ook mogelijk voor het lopende schooljaar aan te melden. Voor de volledige aanmeldingen met compleet dossier die wij voor 1 mei ontvangen kunnen wij voor de zomervakantie uitsluitsel geven of de leerling wordt geplaatst in het volgende schooljaar.
 

Plaatsing

Plaatsing op het Pleysier College is uitsluitend mogelijk als er een toelaatbaarheidsverklaring is, behalve voor het Pleysier College Zefier, dan kan een leerling worden toegelaten als er sprake is van behandeling bij Youz. Als er voor een College meer leerlingen worden aangemeld dan er plaats is, geldt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing de datum van aanmelding bij het Pleysier College. Wij geven steeds inzicht in onze actuele plaatsingsruimte. Wanneer de school “vol” zit, vervalt de zorgplicht. In dat geval gaan we samen met u in overleg met het samenwerkingsverband op zoek naar een andere school voor de leerling.
Het is daarom belangrijk om leerlingen zo spoedig mogelijk en met een compleet dossier aan te melden.

Zeer specifieke onderwijsbehoeften: contra indicaties

Het Pleysier College kan een leerling expliciet niet in een klas plaatsen wanneer sprake is van:

  • Verslavingsproblematiek waardoor de leerling niet kan profiteren van een onderwijsaanbod en waarvoor behandeling noodzakelijk voorliggend is.

  • Gedragsproblemen waardoor de veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen en/of medewerkers in het geding komt. 

Toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt gedaan door de school. De aanvragende school onderbouwt waarom de leerling aangewezen is op voortgezet speciaal onderwijs (en dus niet binnen het regulier onderwijs kan functioneren, ook niet met extra ondersteuning). Het samenwerkingsverband verstrekt een tlv als het van mening is dat het speciaal onderwijs de best passende leeromgeving is voor de leerling.
Een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso is landelijk geldig. 
 

Pleysier College maakt deel uit van de volgende samenwerkingsverbanden:

-Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW)

-Samenwerkingsverband Zoetermeer (Regsam)

-Samenwerkingsverband Delft (Delflanden VO)

-Samenwerkingsverband Westland.

 

Aanmelding met toelaatbaarheidsverklaring

Aanmelding van een leerling voor de Pleysier colleges Delft, Oosterbeek, Westerbeek, en Zoetermeer verloopt op de volgende wijze:
  • Als er een toelaatbaarheidsverklaring is, melden ouders schriftelijk aan met het aanmeldingsformulier.
  • Het leerlingprofiel (leerniveau, uitstroomperspectief, ondersteuningsbehoefte en woonplaats) is bepalend voor het vaststellen welk Pleysier college in aanmerking komt. 
 

Aanmelding zonder toelaatbaarheidsverklaring

Als een leerling zonder toelaatbaarheidsverklaring aangemeld wordt, dan vragen wij de toelaatbaarheidsverklaring aan als we van mening zijn dat de leerling daadwerkelijk voortgezet speciaal onderwijs nodig heeft. Wij nemen hiertoe altijd contact op met de school van herkomst. Deze school is immers, op basis van hun ervaring met de leerling, in staat de ondersteuningsbehoefte van de leerling te onderbouwen. Voor leerlingen uit het reguliere voortgezet onderwijs verzorgt de stamschool de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.
 

Aanmelding Pleysier College Zefier

Voor het Pleysier College Zefier geldt:
  • Als sprake is van behandeling bij Youz en de leerling heeft voortgezet speciaal onderwijs nodig, dan wordt de leerling ingeschreven zonder dat een toelaatbaarheidsverklaring nodig is. 
  • Als de behandeling is afgerond, vervolgt de leerling zijn/haar onderwijstraject elders. Als de leerling blijft aangewezen op speciaal onderwijs, vragen wij de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Inschrijving

Wanneer de leerling is aangemeld en er is een toelaatbaarheidsverklaring, bepaalt bureau toeleiding wat het beste college is voor de leerling en geeft het dossier door aan het desbetreffende college. Dit neemt contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

 

Voor vragen over de toelaatbaarheidsverklaring kunt u contact opnemen met:

Bureau Toeleiding

T: 070 - 3150040

E: 

 

Heeft u vragen over de plaatsing van een leerling, dan kunt u contact opnemen met:

Coördinator Leerlingzaken

T: 070 - 3150022
E:

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Tevredenheidsonderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >> 

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >>