Aanmelding

Aanmelding voor een van onze scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is in principe mogelijk voor leerlingen vanaf 12 jaar en kan vanaf het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarvoor een plaats wordt gevraagd. Het is ook  mogelijk voor het lopende schooljaar aan te melden.

Aanmelden kan op twee manieren geschieden: Een algemene [1] voor de meeste scholen van het Plesier College en een specifieke [2] voor Pleysier College Zefier. 

Na het schooljaar waarin een leerling 20 jaar is geworden, volgt in de regel uitschrijving, tenzij (voor maximaal 1 jaar) ontheffing is verkregen.

Huidige regeling

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht en is de organisatie rond het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) ingrijpend gewijzigd. 


Om passend onderwijs voor alle leerlingen mogelijk te maken, zijn samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs opgericht. Binnen een samenwerkingsverband werken het Regulier Onderwijs en het VSO samen. Het samenwerkingsverband beslist over de toelaatbaarheid tot het VSO en wint daarover advies in bij deskundigen. Als het samenwerkingsverband positief besluit, verstrekt het een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs.


De samenwerkingsverbanden waar Pleysier College actief deel van uitmaakt, zijn:

-Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW)

-Samenwerkingsverband Zoetermeer (Regsam)

-Samenwerkingsverband Delft (Delflanden VO)

-Samenwerkingsverband Westland.

1. Aanmelding voor Pleysier College Delft, Oosterbeek, Westerbeek en Zoetermeer

Men kan een leerling voor één van deze scholen van het Pleysier College aanmelden door middel van ons aanmeldingsformulier. Hiervoor zijn enkele specifieke documenten vereist, zie daarvoor de pagina inschrijving op deze website. Als u vragen heeft over het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring kunt u contact opnemen met Bureau Toeleiding of Leerlingzaken.

(Zie hieronder [2] voor specifieke aanmelding bij Pleysier College Zefier.)

Bureau Toeleiding en Leerling Zaken

Dr. van Welylaan 4, Den Haag
Postbus 64602
2506 CA  Den Haag
T: 070 - 3150040 Bureau Toeleiding (bt)

T: 070 - 3150022 Leerling Zaken (lz) 
E: 

E:

2. Specifieke aanmelding voor Pleysier College Zefier

Voor Pleysier College Zefier kan een leerling alleen worden aangemeld in samenhang met behandeling bij Youz. Het initiatief voor plaatsing op de Zefier ligt bij de behandelaar van Youz. Een toelaatbaarheidsverklaring is dan niet nodig. Het aanmeldingsformulier wordt meestal gezamenlijk door schoolmedewerkers met ouders/verzorgers ingevuld.

(Zie hierboven [1] voor algemene aanmelding bij andere scholen van Pleysier College.)

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>