Aanmelding

Wij hanteren een centrale aanmeldingsprocedure, waarbinnen u een voorkeur voor een van onze Colleges kunt aangeven. Deze is niet in alle gevallen te honoreren wegens het grote aantal aanmeldingen dat wij jaarlijks krijgen. Als voor één van de Pleysier Colleges meer leerlingen worden aangemeld dan er plaats is, geldt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing de datum van aanmelding bij het Pleysier College.

Aanmelding van groep 8 leerlingen voor onze brugklassen kan het gehele schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarin een plaats wordt gevraagd. Voor groep 8 leerlingen verzorgt Bureau Toeleiding van het Pleysier College de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. Binnen de procedure van Bureau Toeleiding wordt toegelicht wat u allemaal moet aanleveren voor deze aanvraag.

Het is ook mogelijk voor het lopende schooljaar aan te melden voor zij-instroom op een van onze Colleges. Wij kunnen slechts complete aanmeldingen in behandeling nemen. Deze omvatten de volgende documenten:

 

 • Het volledig ingevulde en door u ondertekende aanmeldingsformulier

 • Kopie van ID-bewijs van de leerling

 • Kopie van het ID-bewijs van de ouders(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s)

 • Voogdijbeschikking (indien gezag niet bij ouder(s) ligt)

 • Het dossier waarmee de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd

 • Recente didactische en onderzoeksgegevens (indien  het TLV dossier ouder is dan 3 maanden)

 • Een geldige toelaatbaarheidsverklaring

 

Indien wij (nog) niet kunnen beschikken over een complete aanmelding kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Wij wachten dan af tot u ons de ontbrekende documenten toestuurt of laat sturen. Vanzelfsprekend laten we het u weten als wij binnen een termijn van drie weken nog niet over een volledig dossier beschikken.

Plaatsing

Plaatsing op het Pleysier College is uitsluitend mogelijk als er een toelaatbaarheidsverklaring is, behalve voor het Pleysier College Zefier, waar een leerling kan worden toegelaten als er sprake is van behandeling bij Youz. Als er voor een College meer leerlingen worden aangemeld dan er plaats is, geldt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing de datum van aanmelding bij het Pleysier College. 

 

Tevens geldt een voorrangsregeling die als volgt wordt toegepast:

 

 1. Leerlingen van de vier samenwerkingsverbanden waar het Pleysier college deel van uitmaakt hebben voorrang op leerlingen van daarbuiten.

 2. Aanmeldingen van leerlingen uit het samenwerkingsverband waar het betreffende Pleysier College staat, gaan op hun beurt voor aanmeldingen van leerlingen uit de andere drie samenwerkingsverbanden waar het Pleysier College deel van uitmaakt (uitgangspunt thuisnabij onderwijs).

 

Wij geven steeds inzicht in onze actuele plaatsingsruimte. Wanneer de school “vol” zit, vervalt de zorgplicht. 

In dat geval gaan we samen met u in overleg met het samenwerkingsverband op zoek naar een andere school voor de leerling. Het is daarom belangrijk om leerlingen zo spoedig mogelijk en met een compleet dossier aan te melden.

Zeer specifieke onderwijsbehoeften: contra indicaties

Het Pleysier College kan een leerling expliciet niet in een klas plaatsen wanneer sprake is van:

 

 • Verslavingsproblematiek waardoor de leerling niet kan profiteren van een onderwijsaanbod en waarvoor behandeling noodzakelijk/voorliggend is.

 • Gedragsproblemen waardoor de veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen en/of medewerkers in het geding komt. 

Toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt gedaan door de school. De aanvragende school onderbouwt waarom de leerling aangewezen is op voortgezet speciaal onderwijs (en dus niet binnen het regulier onderwijs kan functioneren, ook niet met extra ondersteuning). Het samenwerkingsverband verstrekt een tlv als het van mening is dat het speciaal onderwijs de best passende leeromgeving is voor de leerling.

Een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso is landelijk geldig. 

 

Pleysier College maakt deel uit van de volgende samenwerkingsverbanden:

 

Aanmelding met toelaatbaarheidsverklaring

Aanmelding van een leerling voor de Pleysier colleges Delft, Oosterbeek, Westerbeek, en Zoetermeer verloopt op de volgende wijze:

 • Als er een toelaatbaarheidsverklaring is, melden ouders schriftelijk aan met het aanmeldingsformulier

 • Ouders of stamschool leveren tevens een compleet dossier aan. 

 • Het leerlingprofiel (leerniveau, uitstroomperspectief, ondersteuningsbehoefte en woonplaats) is bepalend voor het vaststellen welk Pleysier college in aanmerking komt. Hierbij wordt ook de voorrangsregeling toegepast.

Aanmelding zonder toelaatbaarheidsverklaring

Als een leerling zonder toelaatbaarheidsverklaring aangemeld wordt, dan vragen wij de toelaatbaarheidsverklaring aan als we van mening zijn dat de leerling daadwerkelijk voortgezet speciaal onderwijs nodig heeft. Dit geldt voor leerlingen uit groep 8, leerlingen zonder inschrijving op school en leerlingen afkomstig uit een residentiële instelling. Wij nemen hiertoe altijd contact op met de school van herkomst. Deze school is immers, op basis van hun ervaring met de leerling, in staat de ondersteuningsbehoefte van de leerling te onderbouwen. 

Voor leerlingen uit het reguliere voortgezet onderwijs verzorgt de stamschool de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.

 

Aanmelding Pleysier College Zefier

Voor het Pleysier College Zefier geldt:

 • Als sprake is van behandeling bij Youz en de leerling heeft voortgezet speciaal onderwijs nodig, dan wordt de leerling ingeschreven zonder dat een toelaatbaarheidsverklaring nodig is. 

 • Als de behandeling is afgerond, vervolgt de leerling zijn/haar onderwijstraject elders. Als de leerling blijft aangewezen op speciaal onderwijs, vragen wij de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Inschrijving

Wanneer de leerling is aangemeld en er is een toelaatbaarheidsverklaring, dan wordt centraal bepaald welk College een passend aanbod kan formuleren. Dit neemt contact met u op voor een kennismakingsgesprek indien er perspectief is op een plaats. Indien er geen plaats is op een van onze Colleges wordt u hierover geïnformeerd. 

Op de school stelt de Commissie voor Begeleiding binnen 6 weken na plaatsing een ontwikkelingsperspectief op. Dit ontwikkelingsperspectief omvat het te bereiken eindniveau en de vervolgbestemming van de leerling. Dit wordt met de ouders en de leerling besproken en vervolgens formeel vastgesteld.

 

Voor vragen over de toelaatbaarheidsverklaring kunt u contact opnemen met:

 

Bureau Toeleiding

T: 070 - 3150040

E: 

 

Heeft u vragen over de plaatsing van een leerling, dan kunt u contact opnemen met:

 

Coördinator Leerlingzaken

T: 070 - 3150022
E: 

 
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >> 

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >>