Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden.

Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk en Voorburg-Leidschendam zich beraden over het kabinetsbesluit met betrekking tot de volledige openstelling van de VO-scholen per 31 mei (vrijwillig) of per 07 juni (verplicht).
 

De VO-schoolbesturen regio Haaglanden stellen het volgende vast:

 • Het is voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs van groot belang dat de scholen zo mogelijk weer volledig opengaan;
 • Het is de plicht van de schoolbesturen om aan alle betrokkenen binnen de school een veilige omgeving te bieden. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen maar geldt zeker ook voor onze medewerkers.
 • Het OMT heeft als belangrijke randvoorwaarde voor de volledige openstelling gesteld dat alle docenten en leerlingen (onder begeleiding) twee keer per week een zelftest uitvoeren. De praktische uitwerking zou nader ingevuld moeten worden in samenwerking met de GGD-en.
 • Er is geen verplichting tot het uitvoeren van de zelftesten voor leerlingen en medewerkers. Ook aan de randvoorwaarden met betrekking tot begeleiding van leerlingen voor het doen van een zelftest is geen invulling gegeven. De scholen hebben niet de mogelijkheid om te controleren of die zelftesten ook daadwerkelijk door de leerlingen en medewerkers worden uitgevoerd.
 • Er is binnen onze scholen een toenemende onrust bij medewerkers over het kabinetsbesluit ten aanzien van de veiligheidssituatie;
   

Op basis daarvan is de conclusie van de VO-schoolbesturen regio Haaglanden:

 • Naar opvatting van de schoolbesturen was het verstandiger geweest de huidige situatie van hybride onderwijs te continueren tot de start van de zomervakantie. Na de zomervakantie hadden we dan – met een hopelijk volledig gevaccineerd schoolteam – een nieuwe start kunnen maken. De vraag die pregnant wordt gesteld is: wegen deze laatste paar schoolweken dat er nog enigszins effectief lesgegeven kan worden op tegen de gezondheidsrisico’s die onderwijsgevenden de komende weken lopen.
 • De schoolbesturen voelen dan ook zeer mee met de collega’s die aangeven onder deze omstandigheden geen fysiek onderwijs te kunnen geven. We zullen met deze collega’s in gesprek gaan maar zullen geen druk uitoefenen op medewerkers om – ondanks die onveiligheidsgevoelens – toch fysiek aan het werk te gaan. We realiseren ons en accepteren dat dit kan betekenen dat een aantal scholen naast fysiek onderwijs afstandsonderwijs zal moeten blijven verzorgen.
 • De schoolbesturen verkeren niet in de positie dat ze de verplichting die het kabinet ons heeft opgelegd naast zich neer kunnen leggen. De scholen in de regio Haaglanden zullen daarom dan ook uiterlijk 07 juni waar dat mogelijk is de scholen weer volledig openstellen.
 • Scholen zullen zich gaan voorbereiden op die openstelling. Scholen zullen afzonderlijk moeten bepalen – daarbij kijkend naar de specifieke schoolsituatie – wat er organisatorisch en praktisch mogelijk is. Scholen zijn er niet aan gehouden het onmogelijke mogelijk te maken. Daar waar volledige openstelling niet geheel mogelijk, bijvoorbeeld omdat docenten in de nieuwe situatie uit veiligheidsoverwegingen niet fysiek les willen geven, zullen scholen zoveel als kan maatwerkoplossingen bieden. Scholen zullen dan handelen naar de geest van het kabinetsbesluit.

College van Bestuur Pleysier College.

Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>