Alle berichten worden getoond

Open dag Pleysier College Zoetermeer 14 maart 14.00 uur tot 16.00 uur

Op dinsdag 14 maart is de open dag op Pleysier College Zoetermeer van 14.00 uur tot 16.00 uur. Je bent van harte welkom!

Categorie: Zoetermeer

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno van Daalen op 24 november is overleden.


Op 9 november heeft Benno op school tijdens een sfeervolle bijeenkomst afscheid genomen van de leerlingen en de collega’s.

 

Benno is acht jaar directeur van de school geweest. Wij verliezen een collega die zich altijd vanuit grote betrokkenheid voor onze bijzondere leerlingen en de organisatie heeft ingezet.


Als collega was Benno een fijn mens met veel aandacht voor de persoon achter de functie. Een echt ”mensen mens”. Wij wensen zijn partner, de kinderen, zijn familie en de school veel sterkte met dit ingrijpende verlies.

 
Categorieën: Pleysier Algemeen , Zoetermeer

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.

Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school.

Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail naar . Dan nodigen we je uit om een kijkje te nemen op een van onze scholen. En vertellen we je graag meer over de praktijk van lesgeven in ons vso.

Categorieën: Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden.

Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk en Voorburg-Leidschendam zich beraden over het kabinetsbesluit met betrekking tot de volledige openstelling van de VO-scholen per 31 mei (vrijwillig) of per 07 juni (verplicht).
 

De VO-schoolbesturen regio Haaglanden stellen het volgende vast:

 • Het is voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs van groot belang dat de scholen zo mogelijk weer volledig opengaan;
 • Het is de plicht van de schoolbesturen om aan alle betrokkenen binnen de school een veilige omgeving te bieden. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen maar geldt zeker ook voor onze medewerkers.
 • Het OMT heeft als belangrijke randvoorwaarde voor de volledige openstelling gesteld dat alle docenten en leerlingen (onder begeleiding) twee keer per week een zelftest uitvoeren. De praktische uitwerking zou nader ingevuld moeten worden in samenwerking met de GGD-en.
 • Er is geen verplichting tot het uitvoeren van de zelftesten voor leerlingen en medewerkers. Ook aan de randvoorwaarden met betrekking tot begeleiding van leerlingen voor het doen van een zelftest is geen invulling gegeven. De scholen hebben niet de mogelijkheid om te controleren of die zelftesten ook daadwerkelijk door de leerlingen en medewerkers worden uitgevoerd.
 • Er is binnen onze scholen een toenemende onrust bij medewerkers over het kabinetsbesluit ten aanzien van de veiligheidssituatie;
   

Op basis daarvan is de conclusie van de VO-schoolbesturen regio Haaglanden:

 • Naar opvatting van de schoolbesturen was het verstandiger geweest de huidige situatie van hybride onderwijs te continueren tot de start van de zomervakantie. Na de zomervakantie hadden we dan – met een hopelijk volledig gevaccineerd schoolteam – een nieuwe start kunnen maken. De vraag die pregnant wordt gesteld is: wegen deze laatste paar schoolweken dat er nog enigszins effectief lesgegeven kan worden op tegen de gezondheidsrisico’s die onderwijsgevenden de komende weken lopen.
 • De schoolbesturen voelen dan ook zeer mee met de collega’s die aangeven onder deze omstandigheden geen fysiek onderwijs te kunnen geven. We zullen met deze collega’s in gesprek gaan maar zullen geen druk uitoefenen op medewerkers om – ondanks die onveiligheidsgevoelens – toch fysiek aan het werk te gaan. We realiseren ons en accepteren dat dit kan betekenen dat een aantal scholen naast fysiek onderwijs afstandsonderwijs zal moeten blijven verzorgen.
 • De schoolbesturen verkeren niet in de positie dat ze de verplichting die het kabinet ons heeft opgelegd naast zich neer kunnen leggen. De scholen in de regio Haaglanden zullen daarom dan ook uiterlijk 07 juni waar dat mogelijk is de scholen weer volledig openstellen.
 • Scholen zullen zich gaan voorbereiden op die openstelling. Scholen zullen afzonderlijk moeten bepalen – daarbij kijkend naar de specifieke schoolsituatie – wat er organisatorisch en praktisch mogelijk is. Scholen zijn er niet aan gehouden het onmogelijke mogelijk te maken. Daar waar volledige openstelling niet geheel mogelijk, bijvoorbeeld omdat docenten in de nieuwe situatie uit veiligheidsoverwegingen niet fysiek les willen geven, zullen scholen zoveel als kan maatwerkoplossingen bieden. Scholen zullen dan handelen naar de geest van het kabinetsbesluit.

College van Bestuur Pleysier College.

Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%. 

Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%.

We zijn daar zeer blij mee en wensen de leerlingen veel succes met hun vervolg loopbaan.

Pleysier College Westerbeek heeft (ook) geweldige examenresultaten behaald:

VWO 100%, Havo 95,7% TL 100%. We zijn daar zeer blij mee en wensen de leerlingen veel succes met hun vervolg loopbaan.

Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met een slagingspercentage van 100%. De weg naar het eindexamen kende vorig schooljaar zeer veel hobbels vanwege de uitbraak van Covid 19. Wij feliciteren de leerlingen en we zijn heel erg trots op onze leerlingen en onze docenten. De uitslagen van Pleysier College Westerbeek volgen zodra ook daar het examentraject volledig is afgerond.

Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Zomervakantie


Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of niet bereikbaar tot ongeveer 26 augustus. Maar daarna zijn wij een ieder weer volop van dienst.

De leerlingen verwelkomen wij uitgerust, gezond en wel, weer heel graag in de eerste week van september.

Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

VSO Staatsexamen

  • Interview marije veldhuis - NPO Radio 1


Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.

 
Op 16 maart werden de scholen gesloten in verband met de Coronacrisis. Het Centraal Schriftelijk Eindexamen werd afgelast en voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs zou er een aangepaste regeling komen.
 
Die aanvankelijke regeling deed naar de mening van het College van Bestuur geen recht aan de eindexamenleerlingen van VSO scholen.De leerlingen konden zich immers niet voldoende voorbereiden op het Staatsexamen, wat voor hen wel snel zou beginnen vanaf eind mei.
 
Helaas wilden de PO-Raad en het Lecso (de brancheorganisatie van het VSO) niet meewerken aan verdere verbeteringen. Het Pleysier College en de Leo Kanner Onderwijsgroep hebben daarom samen een 'Brandbrief' geschreven naar minister Slob, om een versoepeling van de voorwaarden en meer herkansingen te bedingen. Een grote meerderheid in de tweede kamer was het met ons eens. Maar de minister wilde een motie daartoe niet uitvoeren, waarna er een spoeddebat kwam waarin uiteindelijk een oplossing werd uitgewerkt.
 
De VSO leerlingen mogen na de zomervakantie starten op hun vervolgopleiding en krijgen tot 1 januari 2021 vier herkansingen.
 
Dat resultaat was onze felle strijd, want dat was het, meer dan waard.
We wensen alle leerlingen heel veel succes bij de voorbereiding op het examen en een goede uitslag!
Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Scholen blijven gesloten


Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de scholen van het Pleysier College ook gesloten. Hoe lastig wij dit nog steeds vinden, wij begrijpen de noodzaak. Het doel is nog steeds om het onderwijs zo snel mogelijk weer op te pakken.


De sluiting heeft diverse gevolgen:

 • 28 april valt in de meivakantie, daardoor is het Pleysier College in ieder geval tot en met 6 mei gesloten.

 • De leerlingen krijgen bericht over het vervolg van het thuisonderwijs.

 • Wij zullen het ouders/verzorgers per mail melden als de scholen weer open gaan.  

 • Zodra we helderheid hebben over de gang van zaken rond de examens (staatsexamen en mbo-entree) informeren wij de eindexamenleerlingen direct.


Voor ouders werkzaam in een vitale sector, die geen opvang hebben (zie onder brief), willen wij indien noodzakelijk een passend aanbod bieden. Wij vragen ouders/verzorgers contact op te nemen met de school wanneer er opvangproblemen spelen. Wij zoeken dan graag samen met ouders/verzorgers naar een oplossing.


Het is voor ons allemaal een bizarre tijd en er wordt veel van ons allen gevraagd. Het ministerie, gemeenten en schoolbesturen volgen de situatie nauwlettend en proberen oplossingen te vinden.
 

Wij realiseren ons heel goed dat deze tijdelijke sluiting ouders/verzorgers voor problemen kan stellen, maar we zullen hier samen mee door moeten gaan voor de veiligheid van onze leerlingen en onze medewerkers en om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om dit te bereiken, is het van belang om u te houden aan de aanwijzingen van de overheid en het RIVM. Blijf zoveel mogelijk thuis en ga zo min mogelijk bij anderen op bezoek. Vermijd contact met groepen mensen en en hanteer de hygiënevoorschriften van het RIVM.


Wanneer ouders/verzorgers door het thuisblijven van de leerlingen tegen problemen aanlopen, laat ons dit dan weten. Vertel het de mentor of stuur ons een mail. Wij denken graag met ouders/verzorgers mee. 


Bij verdere ontwikkelingen houden wij ouders/verzorgers per e-mail op de hoogte.


Heeft u na onze berichtgeving nog een vraag over de schoolsluiting? 

Ouders/verzorgers met vragen, kunnen contact opnemen met (mailen naar) de school. 


Heeft u een vraag over het coronavirus? 

Kijk op www.rivm.nl, bel het landelijk nummer van het RIVM via 0800-1351 of bel met onze GGD 088-3084242 (bereikbaar werkdagen van 08.30 - 17.00 uur). U kunt hen ook een e-mail sturen naar het mailadres vragenovercorona@ggdhm.nl. 


Marije Veldhuis - van den Broek, 

Bestuurder Pleysier College

 
Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Gebouwen gesloten


Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet van 23 maart j.l. heeft het bestuur besloten om nu de schoolgebouwen en het Bestuursbureau te sluiten. Het Pleysier College volgt hiermee de nieuwe richtlijnen. Medewerkers en leerlingen werken uitsluitend thuis.


Onze locaties en medewerkers zijn via e-mail te bereiken.

De directie staat in verbinding met de docenten; zij hebben op hun beurt contact met de leerlingen en ouders.

De leerlingen die eindexamen doen, ontvangen apart nader bericht over het vervolg.


Het is een bizarre tijd waarin bijzonder veel van iedereen gevraagd wordt. Tot zover is er grote bereidheid om samen de schouders eronder te zetten.

Dat gaan we vasthouden!

Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Meeste leerlingen thuis...

5 maart j.l. is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland van maandag 16 maart tot maandag 6 april dicht moeten. Daarom zijn de scholen van het Pleysier College ook gesloten. Hoe lastig wij dit ook vinden, wij begrijpen de noodzaak.
Ons doel is om het onderwijs zo goed en snel mogelijk op te pakken.


De sluiting heeft diverse gevolgen

 • De scholen zijn dicht en er zijn vanaf 16 maart geen lessen op school. De leerlingen blijven thuis
 • Wij informeren per e-mail over eventuele mogelijkheden van thuiswerk.
 • De sluiting van de scholen duurt tot en met maandag 6 april
 • Wij zullen ruim van te voren per e-mail melden als de scholen weer open gaan
 • De eindexamenleerlingen en stage-leerlingen zullen wij aanvullend informeren per e-mail.

Uitzondering

Voor ouders werkzaam in een vitale sector die geen opvang hebben, willen wij een passend aanbod bieden. Wij vragen u contact op te nemen met de school. Desbetreffende leerlingen kunnen naar school komen.
 
Over verdere ontwikkelingen houden wij ouders/verzorgers zo goed mogelijk per e-mail op de hoogte.
 

Leerlingenvervoer of zorginstelling

Wij vragen ouders/verzorgers om het leerlingenvervoer en eventuele zorginstelling op de hoogte te brengen.
 

Informatie sluiting Pleysier colleges

Ouders/verzorgers met vragen, kunnen contact opnemen met (mailen naar) de school. 


Informatie Coronavirus

Kijk op deze site van de Rijksoverheid en/of het RIVM; bel het landelijk nummer van het RIVM: 0800-1351, of bel met de GGD 088-3084242 (bereikbaar werkdagen van 08.30 - 17.00 uur). U kunt hen ook een e-mail sturen naar vragenovercorona@ggdhm.nl.
 

Tenslotte

Wij realiseren ons heel goed dat deze tijdelijke sluiting velen voor moeilijkheden stelt, maar we moeten dit gezamenlijk doormaken voor de veiligheid van onze leerlingen en onze medewerkers en om verdere verspreiding van het coronavirus te minimaliseren.
Om dit laatste te bereiken, is het van belang dat een ieder zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de overheid en het RIVM: Zoveel mogelijk thuis blijven en zo min mogelijk 'nabij sociaal contact'.
Neem  de hygiënevoorschriften van het RIVM zorgvuldig in acht.
 
 
Bestuur Pleysier College.
Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Maatregel i.v.m. Corona

In de middag van 12 maart j.l. is een persconferentie gegeven door de Minister President in verband met ontwikkelingen rond het Coronavirus.
Het College van Bestuur van Pleysier College volgt het advies uit de persconferentie om vanaf heden iedereen -leerlingen én medewerkers- met verkoudheidsverschijnselen op te roepen thuis te blijven, ook als er geen sprake is van koorts. Een en ander in afwachting van verdere ontwikkeling van het ziektebeeld.
Deze maatregel kan per direct tot gevolg hebben dat wij klassen naar huis moeten sturen. Uiteraard zullen wij dit alleen doen als het echt niet anders kan. Wij hopen op ieders medewerking en begrip.

 

We verwijzen verder naar informatie van de Rijksoverheid.
Nadere berichtgeving volgt hier op de website.

In geval van vragen kan men contact opnemen via cvb@pleysier.nl.

Ondertussen treffen wij extra hygiënische maatregelen op onze scholen en vragen wij een ieder het onderstaande in acht te nemen!

  • Corona preventie hoesten
  • Corona preventie neus snuiten
  • Corona preventie handen wassen
  • afstand
Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Coronavirus

Nederland, en ook regio Haaglanden (dus de scholen van Pleysier College) hebben  te maken met het coronavirus (Covid-19). Het Pleysier College volgt de berichtgeving over het coronavirus en de adviezen die daaromtrent worden gegeven door de GGD, het RIVM en de Rijksoverheid nauwgezet.

Voor informatie verwijzen wij naar deze website van de Rijksoverheid waar actuele informatie en adviezen met betrekking tot het coronavirus worden gegeven.

 

Ondertussen vragen wij een ieder om de onderstaande drie tips op te volgen.

 

  • Corona preventie hoesten
  • Corona preventie neus snuiten
  • Corona preventie handen wassen
Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Animatie Koersplan

In twee minuten vertelt deze animatie u welke gezamenlijke koers de scholen van Pleysier College de komende jaren volgen. Lees meer

Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Fijne feestdagen!

Het College van Bestuur wenst namens alle medewerkers een ieder fijne feestdagen en een geïnspireerd 2020 toe!

  • wenskaart bestuursbureau 2020
Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of niet bereikbaar tot ong. 28 augustus. Daarna zijn wij een ieder graag weer volop van dienst.

De leerlingen verwelkomen wij weer in de week van 2 september.

Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische koers. Dit heeft geleid tot een koersplan waarin het onderwijs als leidend principe geldt. Het was een stimulerend en uitdagend proces en iedereen ziet ernaar uit om hiermee aan het werk te gaan. Alles passend bij ons motto: iedere jongere zijn eigen toekomst. Lees er hier alles over.

Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>