Pleysier College Delft

Pleysier College Delft biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen vanaf 12 tot 20 jaar. 

Onze school heeft plaats voor ongeveer 80 leerlingen. Kenmerkend voor de school is een grote diversiteit aan leerlingen. De oorzaak hiervan is dat er één VSO cluster 4 school in Delft is en wij het principe hanteren dat zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. 


Op onze school volgen de leerlingen leerroutes binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. In concrete afspraken en doelen, vastgelegd in een werkplan, wordt beschreven hoe we toewerken naar de uitstroombestemming. In perioden van 12 weken wordt de voortgang van de leerlingen gemonitord en met de leerling en ouders besproken. Onze school biedt onderwijs aan op het niveau van vmbo basis, vmbo kader en vmbo theoretische leerweg.  


Het geboden onderwijsprogramma bestaat uit onderwijs, persoonlijke vorming en oriëntatie op arbeid en maatschappij. Het werken aan talenten en het vergroten van vaardigheden is uitgangspunt.


Er wordt met de leerlingen toegewerkt naar het behalen van een diploma. Ons uitgangspunt is dan ook het verzorgen van diplomagericht onderwijs. Binnen dit uitgangspunt wordt zo goed mogelijk aangesloten op de onderwijsbehoeftes van de leerling. Er wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd gewerkt vanuit de mogelijkheden en beperkingen van leerlingen op het gebied van de leerontwikkeling en het sociaal emotioneel functioneren.


Leerlingen in de leerroute vmbo-tl kunnen een diploma halen door middel van staatsexamens. Tevens bieden we voor leerlingen in een vmbo basis of kader leerroute een examenprogramma voor de sector Zorg en Welzijn. 

Als het behalen van een vmbo diploma niet haalbaar is, bestaat de mogelijkheid om IVIO certificaten te behalen.


Ieder jaar wordt beoordeeld of een leerling nog aangewezen is op voortgezet speciaal onderwijs of terug geschakeld kan worden naar het reguliere onderwijs.


De meeste leerlingen stromen uit naar een middelbare beroepsopleiding (MBO). 

Directeur: Marco Mayer

contact

Pleysier College
Delft


J.J. Slauerhofflaan 275

2624 JZ Delft
T 015 - 2577431
E

Nieuws

Nieuwe directeur

Vanaf september heeft Pleysier College Delft een nieuwe directeur: Marco Mayer. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in het vso, waaronder bij…  >> 

Start schooljaar

De zomervakantie is voorbij en we starten het schooljaar 2018-2019 met veel enthousiasme. We heten alle nieuwe leerlingen van harte welkom!…  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn over het algemeen…  >>