Pleysier College Delft


Pleysier College Delft biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen vanaf 12 tot 20 jaar. Onze school heeft plaats voor ongeveer 100 leerlingen. Kenmerkend voor de school is een grote diversiteit aan leerlingen. De oorzaak hiervan is dat er één VSO cluster 4 school in Delft is en wij het principe hanteren dat zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. 


Op onze school volgen de leerlingen leerroutes binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. In concrete afspraken en doelen, vastgelegd in een werkplan, wordt beschreven hoe we toewerken naar de uitstroombestemming. In perioden van 12 weken wordt de voortgang van de leerlingen gemonitord en met de leerling en ouders besproken. Onze school biedt onderwijs aan op het niveau van vmbo basis, vmbo kader en vmbo theoretische leerweg.  


Werken aan talenten

Het geboden onderwijsprogramma bestaat uit onderwijs, persoonlijke vorming en oriëntatie op arbeid en maatschappij. Het werken aan talenten en het vergroten van vaardigheden is uitgangspunt.


Er wordt met de leerlingen toegewerkt naar het behalen van een diploma. Ons uitgangspunt is dan ook het verzorgen van diplomagericht onderwijs. Binnen dit uitgangspunt wordt zo goed mogelijk aangesloten op de onderwijsbehoeftes van de leerling. Er wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd gewerkt vanuit de mogelijkheden en beperkingen van leerlingen op het gebied van de leerontwikkeling en het sociaal emotioneel functioneren.


Diploma en uitstroom

Leerlingen in de leerroute vmbo-tl kunnen een diploma halen door middel van staatsexamens. Tevens bieden we voor leerlingen in een vmbo basis of kader leerroute een examenprogramma voor de sector Zorg en Welzijn. 

Als het behalen van een vmbo diploma niet haalbaar is, bestaat de mogelijkheid om IVIO certificaten te behalen.


Ieder jaar wordt beoordeeld of een leerling nog aangewezen is op voortgezet speciaal onderwijs of terug geschakeld kan worden naar het reguliere onderwijs.


De meeste leerlingen stromen uit naar een middelbare beroepsopleiding (MBO).


 

Directeur: Marco Mayer

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>