Op de Rails

Pleysier College Delft, biedt naast onderwijs aan jongeren met een beschikking voor cluster 4 ook onderwijs aan jongeren die dreigen te ontsporen binnen het reguliere onderwijs: Bovenschoolse zorg voor Delftse leerlingen die dreigen te ontsporen.


Sommige kinderen vertonen gedragsproblemen op school. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan tussen leerling, school en/of medeleerlingen. Daarom gaat het vaak niet goed met ze op school. Toch hoeven kinderen in deze situatie niet direct naar het speciaal onderwijs. Wel hebben zij en hun ouders hulp nodig om te voorkomen dat ze niet meer terug naar school kunnen. Bij dergelijke problemen helpt Pleysier College Delft wellicht en is een traject op de rails misschien de oplossing.

Streng en duidelijk


Op de Rails heeft een helder doel: terug naar school, het liefst naar het regulier onderwijs. Uw zoon of dochter doet mee aan een onderwijsprogramma dat veel persoonlijke aandacht en begeleiding biedt. Er wordt gewerkt met duidelijke regels en afspraken. Anders gezegd: we zijn streng, duidelijk en vooral consequent. Zo krijgt uw zoon of dochter de kans om een nieuwe start te maken.

Onderwijsprogramma


Het onderwijsprogramma van Op de Rails duurt maximaal één jaar, maar kan ook een paar maanden duren. In die tijd wordt er gewerkt aan het gedrag van uw kind en wordt er, indien nodig, onderzoek verricht naar dat gedrag. Soms blijkt daaruit dat het speciaal onderwijs beter bij hem of haar past en dat regulier onderwijs niet gaat lukken. In dat geval gaan wij samen met u werken naar een beschikking voor de zmok afdeling van locatie Delft. Een beschikking of indicatie is een toelatingsbewijs dat wordt afgegeven door de onafhankelijke commissie voor indicatiestelling (CvI).
Aan het eind van het programma bemiddelt locatie Delft bij het vinden van een geschikte school. In nauwe samenwerking met de andere scholen binnen de gemeente Delft wordt er gezocht naar een goede plaats. De scholen van het samenwerkingsverband hebben de medeverantwoordelijkheid om samen met locatie Delft te komen tot een goede oplossing voor uw zoon of dochter. In sommige gevallen keert het kind terug naar de oude school, maar het kan ook een andere school zijn waar uw kind een nieuwe start kan maken.

Voor wie?


De Locatie Delft kent twee doelgroepen:
    •    jongeren op basisschoolleeftijd
    •    jongeren in de leeftijd 15 tot 17 jaar

Kinderen kunnen deelnemen aan een Op de Rails -traject als:

    •    er structurele gedragsproblemen zijn;
    •    er geen sprake is van een geclassificeerde stoornis;
    •    hij of zij naar het regulier onderwijs gaat (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of het voortgezet onderwijs);
    •    hij of zij meer zorg en aandacht nodig heeft dan de huidige school kan bieden;
    •    hij of zij 10 jaar of ouder is;
    •    er nog geen CvI- indicatie is voor Speciaal Onderwijs;
    •    hij of zij nog niet in een CvI- indicatietraject zit.

Aanmelden


Aanmelding verloopt altijd via de zorgstructuren. Ouders kunnen niet persoonlijk aanmelden voor een traject Op de Rails. U kunt echter wel de school van uw kind benaderen met de vraag of een Op de Rails traject niet één van de mogelijke oplossingen is voor uw kind.
Aanmelding verloopt voor het basisonderwijs via de Permanente Commissie Leerling-zorg (PCL). De PCL doet een verzoek tot plaatsing bij de coördinator van het samenwerkingsverband VO/SVO Delft, waarna de leerling wordt voorgedragen aan de Centrale Zorgcommissie van het samenwerkingsverband.
Leerlingen die zitten op een school voor Voortgezet Onderwijs worden door zorgcoördinator van de school aangemeld bij de Centrale Zorgcommissie (CZC).
Indien de commissie positief besluit tot plaatsing wordt het kind formeel aangemeld bij locatie Delft. Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Wordt uw kind toegelaten Op de Rails, dan neemt hij of zijn maximaal één jaar deel aan dit project. Ouders hebben de verplichting om, op advies van locatie Delft, hun kind aan te melden bij een vervolgschool. Indien tijdens het traject blijkt dat een vervolgtraject binnen het reguliere onderwijs niet mogelijk is dan zal de lesplaats de ouders in een vroeg stadium hierover informeren. De lesplaats verwacht dan van de ouders dat zij zich inzetten om een indicatie voor het speciaal onderwijs te realiseren, immers stopt het traject op de rails na één jaar en is uw kind leerplichtig en moet hij of zij een vervolgschool hebben en zij ouders hier verantwoordelijk voor.

Met uw instemming


Voordat uw zoon of dochter gaat deelnemen aan Op de Rails, maken wij met u en uw kind afspraken over het te volgen programma. Ook wordt u eventueel gevraagd in te stemmen met het doorlopen van een indicatietraject via de CvI. U ondertekent dan een document waarin u toestemming geeft voor het opvragen van alle benodigde gegevens en voor het uitvoeren van noodzakelijk onderzoek. Als uw zoon of dochter ouder is dan 12 jaar, moet hij of zij dit document ook ondertekenen voor toestemming.

Uitstroom


In principe zijn er drie uitstroom mogelijkheden:
    •    Uw kind heeft voldoende geleerd en kan terugstromen naar het reguliere onderwijs, in de praktijk is dit bijna altijd het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs;
    •    Uw kind heeft laten zien dat het de mogelijkheid heeft om met behulp van wat extra ondersteuning in het onderwijs zijn of haar traject te vervolgen. De extra zorg wordt gerealiseerd door een beschikking aan te vragen voor cluster 4. In plaats van dit besluit te gebruiken voor een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (zmok) wordt het gebruikt om extra ondersteuning aan te vragen op een school voor regulier onderwijs, het bekende rugzakje.
    •    Uw kind blijkt meer nodig te hebben zoals: duidelijke structuur, consequent handelende docenten, eenkleine klas, individuele begeleiding, enz. Samen met de lesplaats wordt een indicatietraject opgestart om uw kind op de zmok-afdeling van locatie Delft of één van de andere scholen voor speciaal onderwijs te plaatsen.

Contact en informatie


Heeft u vragen over Op de Rails. Wilt u meer weten? Vraag dan op de huidige school om contact op te nemen met de coördinator van het samenwerkingsverband VO/SVO Delft, of neem contact op met de coördinator van Op de Rails van Pleysier College Delft.
 

contact

Pleysier College
Delft


J.J. Slauerhofflaan 275

2624 JZ Delft
T 015 - 2577431
E

Nieuws

Team-uitje

Ter versterking van de banden tussen medewerkers van de teams van de locaties Delft, Zefier en Zoetermeer, is een gezamenlijk dagje-uit…  >> 

Start schooljaar

Het nieuwe schooljaar start officieel op 1 september. Wanneer de lessen beginnen, is door de school aan leerlingen en ouders gecommuniceerd.…  >>